Language of document : ECLI:EU:F:2013:139

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 1 oktober 2013

Mål F‑82/11

Nicolaos Loukakis

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Parlamentets personalkommitté – Val – Oegentligheter under valförfarandet ”

Saken:      Talan, med stöd av artikel 270 FEUF som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, som väckts av Nicolaos Loukakis och 18 andra sökande mot Europaparlamentet angående parlamentets underlåtenhet att ingripa mot de oegentligheter som förekommit under valet av personalkommitténs medlemmar i november 2010.

Avgörande:      Europaparlamentets tysta beslut av den 20 maj 2011 att inte vidta åtgärder mot de oegentligheter som förekom under valet till personalkommittén i oktober 2010 ogiltigförklaras. Talan ogillas i övrigt. Europaparlamentet ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandenas rättegångskostnader. De fackliga organisationerna Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens, Syndicat général du personnel des organismes européens, Fédération de la fonction publique européenne, å ena sidan, och den fackliga organisationen Pluralist, å andra sidan, ska bära sina rättegångskostnader

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Personalrepresentation – Personalkommitté – Val – Europaparlamentet – Tillräckligt valdeltagande har inte uppnåtts efter första valomgången – Skyldighet att anordna en andra valomgång – Möjlighet att förlänga den första valomgången – Villkor – Förekomst av ett legitimt skäl

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga II, artikel 1 femte stycket; regler för personalrepresentation i Europaparlamentet, artikel 6.6–6.8)

2.      Tjänstemän – Personalrepresentation – Personalkommitté – Val – Europaparlamentet – Valnämndens skyldighet att inrätta vallokaler – Räckvidd

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga II, artikel 1; regler för personalrepresentation i Europaparlamentet, artikel 11.1)

3.      Tjänstemän – Personalrepresentation – Personalkommitté – Val – Europaparlamentet – Valnämndens skyldighet att ge de röstberättigade all nödvändig information om tidpunkt och plats för rösträkningen – Räckvidd

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga II, artikel 1; regler för personalrepresentation i Europaparlamentet, artikel 15)

4.      Tjänstemän – Personalrepresentation – Personalkommitté – Val – Europaparlamentet – Valnämndens skyldighet att offentliggöra tydliga uppgifter om valresultatet – Räckvidd

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga II, artikel 1; regler för personalrepresentation i Europaparlamentet, artikel 18.1, 18.2 och 18.4)

1.      Enligt artikel 1 femte stycket i bilaga II till tjänsteföreskrifterna och artikel 6.6–6.8 i regler för personalrepresentation i Europaparlamentet är det obligatoriskt att anordna en andra, rent av en tredje, valomgång för det fall valdeltagandet efter den första och den andra valomgången inte uppgår till två tredjedelar respektive majoriteten av de röstberättigade.

Dessa bestämmelser ska inte tolkas så, att institutionens stämma, innan den period för valet som ursprungligen fastställdes är slut, inte får bestämma att den första valomgången ska förlängas, men denna möjlighet får endast utnyttjas om det finns ett legitimt skäl. Ett skäl som inte kan hänföras till några oförutsedda omständigheter, exempelvis att det första valomgången ägde rum under en semesterperiod, kan inte anses vara ett legitimt skäl.

(se punkterna 60, 61, 63 och 64)

2.       Den omständigheten att Strasbourg är den minst besökta av Europaparlamentets huvudsakliga arbetsorter medför inte att valnämnden får undandra sig den i artikel 11.1 i regler för personalrepresentation i Europaparlamentet uttryckligen föreskrivna skyldigheten att inrätta vallokaler i institutionens tre huvudsakliga arbetsorter.

(se punkt 72)

3.      Det följer underförstått, men med nödvändighet, av artikel 15 i regler för personalrepresentation i Europaparlamentet, som syftar till att göra det möjligt för de röstberättigade att kontrollera att rösträkningen går rätt till, att valnämnden är skyldig att i tillräckligt god tid ge de röstberättigade all nödvändig information om tidpunkten och platsen för rösträkningen.

(se punkt 83)

4.      Det följer av bestämmelserna i artikel 18.1, 18.2 och 18.4 i regler för personalrepresentation i Europaparlamentet att valnämnden, i samband med att den i enlighet med nämnda artikel 18.2 offentliggör förteckningen över de personer som valts till personalkommittén, måste lämna ut den information som anges i artikel 18.1 rörande, i synnerhet, antalet röster per lista och kandidat, den andel röster som varje lista och varje kandidat erhållit, antalet röster genom fullmakt. Eftersom fastställandet av förteckningen över valda kandidater med nödvändighet är ett resultat av antalet röster som varje lista och varje kandidat erhållit, den andel röster som varje lista och varje kandidat erhållit samt av antalet röster genom fullmakt skulle de röstberättigade nämligen inte kunna bedöma huruvida det är påkallat att med stöd av artikel 18.4 i nämnda regler inge ett klagomål inom den minsta frist på tio dagar efter offentliggörandet av förteckningen över valda kandidater om de inte fick kännedom om den ovannämnda informationen.

(se punkt 90)