Language of document : ECLI:EU:F:2013:159

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(ensimmäinen jaosto)

23 päivänä lokakuuta 2013

Asia F‑80/11

Joaquim Paulo Gomes Moreira

vastaan

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)

Henkilöstö – Väliaikainen toimihenkilö – Määräaikaisen työsopimuksen ennenaikainen irtisanominen – Luottamussuhteen rikkominen – Kurinpidollista seuraamusta edellyttävä rike

Aihe:      SEUT 270 artiklaan perustuva kanne, jossa Joaquim Paulo Gomes Moreira vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) työsopimusten tekemiseen toimivaltaisen viranomaisen 11.10.2010 tekemän päätöksen, jolla hänen työsopimuksensa irtisanottiin ennenaikaisesti 11.12.2010 kahden kuukauden irtisanomisajalla, jonka ajaksi hänet vapautettiin tehtävistään, ja myöntämään 300 000 euroa korvauksena aiheutuneesta aineellisesta vahingosta ja henkisestä kärsimyksestä.

Ratkaisu:      Päätös, joka tehtiin 11.10.2010, kumotaan siltä osin kuin se koskee kantajan tehtävistään vapauttamista. Kanne hylätään muilta osin. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Määräaikaisen työsopimuksen ennenaikainen irtisanominen – Hallinnon harkintavalta – Irtisanominen, johon sovelletaan samanaikaisesti irtisanomisaikaa ja tehtävistä vapauttamista – Velvollisuus aloittaa kurinpitomenettely

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 47 artikla ja 49 artiklan 1 kohta)

2.      Virkamiehet – Oikeudet ja velvollisuudet – Lojaalisuusvelvollisuus – Soveltamisala – Lojaalisuusvelvollisuuden noudattamatta jättämisen toteaminen – Arviointiperusteet

(Henkilöstösääntöjen 11, 12, 12 b ja 17 a artikla)

3.      Virkamiehet – Väliaikaiset toimihenkilöt – Määräaikaisen työsopimuksen ennenaikainen irtisanominen – Hallinnon harkintavalta – Hallinnolle kuuluva huolenpitovelvollisuus – Asianomaisen työntekijän etujen huomioon ottaminen – Tuomioistuinvalvonnan rajat

1.      Työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen voi pätevästi irtisanoa väliaikaisen toimihenkilön työsopimuksen irtisanomisajalla muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 47 artiklan mukaisesti ja vapauttaa asianomaisen työntekijän samanaikaisesti tehtävistä muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 49 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti ilman, että sen tarvitsee aloittaa kyseistä työntekijää vastaan kurinpitomenettelyä vakavan virheen vuoksi.

(ks. 50 kohta)

2.      Henkilöstösääntöjen 11, 12, 12 b ja 17 a artiklan säännöksissä ilmaistaan erityisellä tavalla perustavanlaatuista velvollisuutta, jonka mukaan virkamiesten on toimittava lojaalissa yhteistyössä unionin ja esimiesten kanssa. Niitä voidaan perustella unionille uskotuilla yleisen edun mukaisilla tehtävillä, joiden asianmukaiseen täyttämiseen kansalaisten ja jäsenvaltioiden on voitava luottaa. Tällaiset velvollisuudet on tarkoitettu ensisijaisesti suojaamaan luottamussuhdetta, joka unionin ja sen virkamiesten tai toimihenkilöiden välillä on vallittava.

Virkamies ei voi suullisella tai kirjallisella ilmaisullaan tai millä hyvänsä muulla toiminnallaan laiminlyödä henkilöstösääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan, joita hänellä on unionia kohtaan, jonka etujen mukaan hänen oletetaan toimivan, ja rikkoa täten luottamussuhteen unionia kohtaan ja vaikeuttaa jatkossa unionille kuuluvien tehtävien täyttämistä hänen avustuksellaan tai tehdä sen jopa mahdottomaksi. Tässä tapauksessa unioni on estynyt tavoittelemasta etujaan, ja sen yksiköiden etuihin kohdistuu näin ollen myös vahinkoa.

Näissä säännöksissä vahvistetaan virkamiehen yleinen lojaalisuusvelvollisuus, joka ylittää konkreettiset velvollisuudet, jotka johtuvat virkamiehelle uskottujen erityisten tehtävien toteuttamisen puitteista. Arvonanto, jota virkamiehen on kohdistettava tehtäviinsä, ei rajoitu erityiseen ajankohtaan, jona virkamies hoitaa jotakin tiettyä tehtävää vaan hänen on toimittava sen mukaisesti kaikissa tilanteissa.

Nämä velvollisuudet ovat yleisiä ja objektiivisia. Näiden velvollisuuksien noudattamatta jättämisen toteamiselta ei edellytetä, että asianomainen virkamies olisi aiheuttanut unionille vahinkoa tai että henkilö tai jäsenvaltio, joka katsoo kärsineensä vahinkoa virkamiehen suhtautumistavan vuoksi, on esittänyt kantelun.

(ks. 61–66 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑274/99 P, Connolly v. komissio, 6.3.2001, 44, 46 ja 47 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑24/98 ja T‑241/99, E v. komissio, 3.7.2001, 76 kohta; asia T‑21/01, Zavvos v. komissio, 9.7.2002, 37–40 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑40/05, Andreasen v. komissio, 8.11.2007, 233 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; asia F‑54/11, BG v. Médiateur, 17.7.2012, 128 kohta

3.      Kun väliaikaisen toimihenkilön määräaikainen työsopimus irtisanotaan ennenaikaisesti, koska asianomaisen työntekijän yksi tai useat ammatillisten velvollisuuksien laiminlyönnit ovat aiheuttaneet viranomaisen ja työntekijän välisen luottamussuhteen katkeamisen ja koska tämän suhteen palauttaminen on poissuljettua, toimivaltaisella viranomaisella on laaja harkintavalta yksikön edun arvioimista varten. Näin ollen unionin tuomioistuinten valvonnan on rajoituttava koskemaan kysymystä, onko asianomainen viranomainen pysytellyt kohtuullisissa rajoissa eikä ole käyttänyt harkintavaltaansa ilmeisen virheellisellä tavalla.

Toimivaltaisen viranomaisen on työntekijän asemasta päättäessään otettava huomioon kaikki ne tekijät, joiden mukaisesti päätöksen sisältö voi määräytyä, ja erityisesti asianomaisen työntekijän etu. Tämä on nimittäin seurausta hallintoviranomaisen huolenpitovelvollisuudesta, joka heijastaa sitä molemminpuolisten oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa, joka on luotu henkilöstösäännöillä ja vastaavasti muuhun henkilöstöön sovellettavilla palvelussuhteen ehdoilla hallintoviranomaisen ja sen työntekijöiden välisiä suhteita varten.

(ks. 67–69 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑223/99, Dejaiffe v. SMHV, 12.12.2000, 53 kohta