Language of document : ECLI:EU:F:2013:159

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

23. listopada 2013.

Predmet F‑80/11

Joaquim Paulo Gomes Moreira

protiv

Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC)

„Javna služba – Član privremenog osoblja – Prijevremeni raskid ugovora na određeno vrijeme – Prestanak odnosa povjerenja – Stegovni prijestup“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a kojom J. P. Gomes Moreira traži poništenje odluke tijela ovlaštenog za sklapanje ugovora u radu (u daljnjem tekstu: TOSUR) Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (ECDC) od 11. listopada 2010. o prijevremenom raskidu njegova ugovora od 11. prosinca 2010., uz dvomjesečni otkazni rok tijekom kojeg je bio suspendiran sa svojih funkcija, i plaćanje iznosa od 300.000 eura s naslova popravljanja pretrpljene materijalne i nematerijalne štete.

Odluka:      Poništava se odluka od 11. listopada 2010. u dijelu u kojem je tužitelj suspendiran sa svojih funkcija. U preostalom dijelu tužba se odbija. Svaka stranka snosi vlastite troškove.

Sažetak

1.      Dužnosnici – Privremeno osoblje – Prijevremeni raskid ugovora na određeno vrijeme – Diskrecijska ovlast uprave – Raskid s otkaznim rokom i istovremenom suspenzijom – Obveza pokretanja stegovnog postupka

(čl. 47. i 49. st. 1. Uvjeti zaposlenja ostalih službenika)

2.      Dužnosnici – Prava i obveze – Dužnost lojalnog postupanja – Opseg – Utvrđenje povrede obveze – Kriteriji za ocjenu

(čl. 11., 12., 12.b i 17.a Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

3.      Dužnosnici – Privremeno osoblje Prijevremeni raskid ugovora na određeno vrijeme – Diskrecijska ovlast uprave – Dužnost brižnog postupanja uprave – Uzimanje u obzir interesa dotičnog člana osoblja – Sudski nadzor – Granice

1.      Tijelo ovlašteno za sklapanje ugovora u roku ne može valjano jednostrano raskinuti ugovor člana privremenog osoblja uz dvomjesečni otkazni rok sukladno članku 47. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika, istovremeno primjenjujući na dotičnog člana osoblja suspenziju s funkcija na temelju članka 49. stavka 1. podstavka 2. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika a da pritom pored toga ne pokrene stegovni postupak protiv tog člana osoblja na temelju teške povrede dužnosti.

(t. 50.)

2.      Odredbe članaka 11., 12., 12.b i 17.a Pravilnika o osoblju predstavljaju posebne izričaje temeljne obveze lojalnosti i suradnje dužnosnika u odnosu na Uniju i svoje nadređene. Opravdane su zadaćama od općeg interesa koje su povjerene Uniji i na čije uspješno ispunjenje građani i države članice moraju moći računati. Takve obveze su prvenstveno namijenjene očuvanju odnosa povjerenja koji mora postojati između Unije i njezinih dužnosnika ili članova osoblja.

Dužnosnik ne smije usmeno, pisanim putem ili djelovanjem druge naravi povrijediti svoje obveze iz Pravilnika o osoblju u odnosu na Uniju kojoj je dužan služiti, raskidajući time odnos povjerenja koji ga veže uz nju i čineći nakon toga težim, čak nemogućim, ispunjenje zadaća uz njegovu suradnju povjerenih Uniji. U tom slučaju, Unija će biti onemogućena u tome da slijedi svoje interese pri čemu će slijedom toga također biti utjecaja na interese.

Osim konkretnih obveza koje proizlaze iz okvira ostvarenja posebnih zadataka povjerenih dužnosniku, navedene odredbe utvrđuju opću dužnost lojalnog postupanja dužnosnika. Dužno poštovanje dužnosnika prema dostojanstvu svojih funkcija nije ograničeno na pojedinačni trenutak u kojem izvršava ovaj ili onaj pojedinačni zadatak, već ga veže u svim okolnostima.

Te obveze nameću se općenito i objektivno. Utvrđenje povrede obveze nije uvjetovano time da je dužnosnik prouzročio štetu Uniji niti postojanjem pritužbe osobe ili države članice koje smatraju da im je naštetilo ponašanje dužnosnika.

(t. 61. do 66.)

Izvori:

Sud: 6. ožujka 2001., Connolly/Komisija, C‑274/99 P, t. 44., 46. i 47.

Prvostupanjski sud: 3. srpnja 2001., E/Komisija, T‑24/98 i T‑241/99, t. 76.; 9. srpnja 2002., Zavvos/Komisija, T‑21/01, t. 37. do 40.

Službenički sud: 8. studenoga 2007., Andreasen/Komisija, F‑40/05, t. 233. i navedena sudska praksa; 17. srpnja 2012., BG/Médiateur, F‑54/11, t. 128.

3.      Prilikom prijevremenog raskida ugovora člana privremenog osoblja na određeno vrijeme iz razloga što je dotični član osoblja jednom ili nakon više povreda svojih profesionalnih dužnosti raskinuo odnos povjerenja između Unije i člana osoblja i što je mogućnost ponovnog uspostavljanja tog odnosa isključena, nadležno tijelo raspolaže širokom diskrecijskom ovlašću prilikom procjene interesa službe. Prema tome, nadzor suda Unije mora se ograničiti na provjeru je li se tijelo u pitanju zadržalo u razumnim granicama i da nije koristilo svoju diskrecijsku ovlast na očito pogrešan način.

Kad odlučuje o položaju člana osoblja, nadležno tijelo dužno je uzeti u obzir sve čimbenike koji mogu utjecati na njegovu odluku, među ostalim i interes dotičnog člana osoblja. To je naime posljedica dužnosti brižnog postupanja uprave koja odražava ravnotežu recipročnih prava i obveza koju su Pravilnik o osoblju i analogno Uvjeti zaposlenja ostalih službenika stvorili u odnosima između javnog tijela i članova njegova osoblja.

(t. 67. do 69.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 12. prosinca 2000., Dejaiffe/OHIM, T‑223/99, t. 53.