Language of document : ECLI:EU:F:2013:160

POSTANOWIENIE PREZESA SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

z dnia 16 października 2013 r.

Sprawa F‑50/10

Simone Thérèse De Roos-Le Large

przeciwko

Komisji Europejskiej

Ugoda – Artykuł 69 § 1 regulaminu postępowania – Ugoda między stronami zawarta z inicjatywy Sądu – Wykreślenie

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której S.T. De Roos-Le Large żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej, w drodze której instytucja żąda od niej zwrotu kwoty 119 507,90 EUR w terminie 15 dni od otrzymania rzeczonej decyzji, pod groźbą przymusowej egzekucji.

Orzeczenie:      Sprawa F‑50/10 De Roos-Le Large przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Strony pokrywają koszty zgodnie z zawartą przez siebie ugodą.

Streszczenie

Skargi urzędników – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69)