Language of document : ECLI:EU:F:2013:147

ORDONANȚA PREȘEDINTELUI TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE


2 octombrie 2013


Cauza F‑87/13 R


Philippe Colart

împotriva

Parlamentului European

„Funcție publică – Procedura măsurilor provizorii – Cerere de măsuri provizorii – Urgență – Evaluare comparativă a intereselor – Alegerea comitetului pentru personal – Comitetul executiv al unui sindicat – Drepturi de acces la căsuța de poștă electronică a unui sindicat în perioada electorală”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolelor 278 TFUE și 157 EA, precum și al articolului 279 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA potrivit articolului 106a din acesta, prin care reclamanții solicită „obligarea secretarului general al Parlamentului European de a bloca temporar [căsuța de poștă electronică] pe care [acesta] a pus‑o la dispoziția sindicatului [Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens (denumit în continuare «SAFE»)]”

Decizia:      Respinge cererea de măsuri provizorii formulată de domnii Colart, Bras, Corthout, Decoutere, Dony, Garzone, Manzela și Vienne, precum și de doamna Kemmerling‑Linssen. Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Sumarul ordonanței

1.      Procedură privind măsurile provizorii – Suspendarea executării – Măsuri provizorii – Condiții de admisibilitate – Admisibilitate prima facie a acțiunii principale

(art. 278 TFUE și 279 TFUE)

2.      Acțiune introdusă de funcționari – Interesul de a exercita acțiunea – Acțiune introdusă de un membru al unei organizații sindicale sau profesionale împotriva unei măsuri care afectează interesul colectiv apărat de respectiva organizație – Interesul de a exercita acțiunea numai în cazul lipsirii membrilor organizației de posibilitatea exercitării normale a drepturilor lor sindicale

(Statutul funcționarilor, art. 24b, 90 și 91)

3.      Procedură privind măsurile provizorii – Măsuri provizorii – Condiții de dispunere – Prejudiciu grav și ireparabil – Evaluare comparativă a tuturor intereselor în cauză – Cerere de blocare temporară a căsuței de poștă electronică puse la dispoziția unei organizații sindicale sau profesionale de către o instituție – Dispunerea unei măsuri care nu permite instituției să asigure buna desfășurare a alegerilor privind comitetul pentru personal – Respingere

[art. 279 TFUE; Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 104 alin. (2)]

1.      Problema admisibilității acțiunii principale nu trebuie să fie apreciată, în principiu, în cadrul unei proceduri privind măsurile provizorii, ci se soluționează numai cu ocazia examinării respectivei acțiuni, cu excepția ipotezei în care aceasta apare, la prima vedere, ca fiind vădit inadmisibilă. Pronunțarea cu privire la admisibilitate în etapa măsurilor provizorii, atunci când aceasta nu este exclusă total prima facie, ar însemna astfel să se prejudece decizia Tribunalului care urmează să se pronunțe asupra fondului cauzei.

(a se vedea punctul 13)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 4 februarie 1999, Peña Abizanda și alții/Comisia, T‑196/98 R, punctul 10 și jurisprudența citată

Tribunalul Funcției Publice: 14 decembrie 2006, Dálnoky/Comisia, F‑120/06 R, punctul 41; 8 septembrie 2011, Pachtitis/Comisia, F‑51/11 R, punctul 17

2.      Funcționarul sau agentul are, în principiu, interesul de a exercita acțiunea împotriva unui act care îl lezează, mai precis împotriva unei măsuri care produce efecte juridice obligatorii de natură să îi afecteze în mod direct și imediat interesele, modificând în mod distinct situația sa juridică. În materia libertății sindicale, protejată prin dispozițiile articolului 24b din statut, ar exista un astfel de interes împotriva unei măsuri care ar afecta în mod direct acest funcționar sau agent în exercitarea individuală a unui drept sindical, care se situează în sfera raporturilor sale individuale de muncă cu instituția. Cu alte cuvinte, un funcționar sau un agent, membru sau reprezentant al unei organizații sindicale sau profesionale, nu poate avea interesul de a exercita acțiunea împotriva unui act sau a unei măsuri care, fără să îl afecteze în mod direct sau personal, ar afecta numai interesul colectiv pe care îl apără această organizație sindicală sau profesională în cadrul raporturilor acesteia cu instituția. Numai în cazul în care atingerea adusă organizației sindicale sau profesionale, care ar fi determinată de măsura în cauză, ar putea fi considerată, având în vedere intensitatea efectelor sale, ca lipsindu‑i pe membrii acestei organizații de posibilitatea exercitării normale a drepturilor lor sindicale ar fi posibil ca funcționarii sau agenții care acționează în mod individual să invoce un interes de a exercita acțiunea împotriva unei astfel de măsuri. Numai în această ipoteză, acest funcționar sau agent ar putea astfel să solicite în mod util dispunerea unui măsuri provizorii care să preîntâmpine un prejudiciu sau agravarea unui prejudiciu care ar afecta în mod direct și personal interesele sale în calitatea de membru sau de reprezentant al unei organizații sindicale sau profesionale vizate de măsura în cauză.

(a se vedea punctul 18)

Trimitere la:

Curte: 10 ianuarie 2006, Comisia/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, punctul 42 și jurisprudența citată

Tribunalul Funcției Publice: 6 mai 2009, Sergio și alții/Comisia, F‑137/07, punctele 51 și 56; 26 februarie 2013, Labiri/CESE, F‑124/10, punctul 42

Tribunalul Uniunii Europene: 13 decembrie 2012, Strack/Comisia, T‑199/11 P, punctul 127

3.      În cadrul unei cereri de măsuri provizorii, judecătorul delegat cu luarea măsurilor provizorii în fața căruia se invocă existența unui risc ca solicitantul să sufere un prejudiciu grav și ireparabil trebuie să evalueze comparativ, în orice caz, diferitele interese prezente în cauză. În ceea ce privește o cerere de blocare temporară a căsuței de poștă electronică puse la dispoziția unei organizații sindicale sau profesionale de către o instituție, până la adoptarea unei decizii care să identifice persoanele care au dreptul de a se exprima și de a acționa în numele acesteia, această cerere ar avea ca efect să priveze organizația de unul dintre mijloacele sale esențiale de comunicare. Aceasta ar putea, prin urmare, să slăbească poziția unui astfel de sindicat în raport cu alte sindicate și nu ar permite instituției să asigure buna desfășurare a alegerilor respective prin garantarea imparțialității lor și a unui tratament egalitar între diferitele organizații sindicale sau profesionale ale personalului. În consecință, prin efectele sale asupra procesului electoral, o astfel de măsură provizorie ar fi de natură să afecteze obligațiile instituției însărcinate să asigure legalitatea și controlul alegerilor privind comitetul pentru personal.

(a se vedea punctele 36 și 37)