Language of document : ECLI:EU:F:2013:147

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN FÖR EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

den 2 oktober 2013

Mål F‑87/13 R

Philippe Colart

mot

Europaparlamentet

”Personalmål – Interimistiskt förfarande – Ansökan om uppskov med verkställighet – Krav på skyndsamhet – Intresseavvägning – Val av personalkommitté – Styrelsen i ett fackförbund – Rätt att få tillgång till ett fackförbunds epostsystem under valperioden”

Saken:      Talan väckt med stöd av artikel 278 FEUF och 157 EA samt artikel 279 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a i det fördraget, i vilken sökanden yrkar att ”Europaparlamentets ordförande ska förpliktas att tillfälligt blockera [epostsystemet] som [Europaparlamentet] tillhandahåller fackförbundet [Solidarité pour les agents et fonctionnaires européens (nedan kallat SAFE )]”.

Avgörande:      Ansökan om interimistiska åtgärder som framställts av Colart, Bras, Corthout, Decoutere, Dony, Garzone, Manzela, Vienne och Kemmerling-Linssen avslås. Frågan om rättegångskostnader anstår.

Sammanfattning

1.      Interimistiskt förfarande – Uppskov med verkställigheten – Interimistiska åtgärder – Sakprövningsförutsättningar – Talan i huvudsaken kan prima facie tas upp till sakprövning

(Artiklarna 278 FEUF och 279 FEUF)

2.      Talan väckt av tjänstemän – Berättigat intresse av att få saken prövad – Talan som väckts av en medlem i en facklig organisation eller yrkesorganisation mot en åtgärd som påverkar det gemensamma intresse som organisationen ska tillvarata – Intresse av att få saken prövad föreligger endast om medlemmarna i organisationen hindras från att på ett normallt sätt utöva sina fackliga rättigheter

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 24b, 90 och 91)

3.      Interimistiskt förfarande – Interimistiska åtgärder – Villkor för beviljande – Allvarlig och irreparabel skada – Avvägning mellan samtliga intressen som är i fråga – Yrkande om att det epostsystem som en institution tillhandahåller en facklig organisation tillfälligt ska blockeras – Beviljande av åtgärden medför att institutionen inte kan säkerställa att förfarandet för val till personalkommittén kan genomföras på ett betryggande sätt – Avslag

(Artikel 279 FEUF; personaldomstolens rättegångsregler, artikel 104.2)

1.      Frågan huruvida talan rörande huvudsaken kan upptas till sakprövning kan i princip inte bedömas i ett förfarande om interimistiska åtgärder, utan ska bedömas vid analysen av nämnda talan. Undantag från denna regel får endast göras när det är uppenbart att ansökan om interimistiska åtgärder ska avvisas. Att i ett interimistiskt förfarande avgöra frågan huruvida talan kan upptas till sakprövning, när detta prima facie inte är helt uteslutet, skulle innebära att tribunalens avgörande i huvudsaken föregreps.

(se punkt 13)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 4 febuari 1999, Peña Abizanda m.fl. mot kommissionen, T‑196/98 R, punkt 10 och där angiven rättspraxis

Personaldomstolen: 14 december 2006, Dálnoky mot kommissionen, F‑120/06 R, punkt 41; 8 september 2011, Pachtitis mot kommissionen, F‑51/11 R, punkt 17

2.      En tjänsteman eller en anställd har i princip ett intresse av att talan mot ett beslut som går vederbörande emot upptas till prövning, det vill säga en talan mot en åtgärd som har tvingande rättsliga verkningar som direkt och omedelbart kan påverka vederbörandes intressen genom att på ett väsentligt sätt påverka dennes rättsliga situation. När det gäller föreningsrätten, som skyddas av artikel 24b i tjänsteföreskrifterna, föreligger ett sådant intresse mot en åtgärd som direkt berör tjänstemannen eller den anställde i det enskilda utövandet av en facklig rättighet, vilken omfattas av dennes individuella anställningsförhållanden gentemot institutionen. Med andra ord kan en tjänsteman eller en anställd, som är medlem i eller ombud för en facklig organisation eller en yrkessammanslutning inte ha rätt att få talan mot ett beslut eller en åtgärd prövad, när beslutet eller åtgärden vare sig direkt eller personligen påverkar tjänstemannen eller den anställde utan enbart påverkar det gemensamma intresse som den fackliga organisationen eller yrkessammanslutningen ska tillvarata inom ramen för organisationens förhållande gentemot institutionen. Det är enbart för det fall den skada som den aktuella åtgärden orsakar den fackliga organisationen eller yrkessammanslutningen skulle kunna anses, med hänsyn till omfattningen av dess verkningar, medföra ett hinder för organisationens medlemmar att på ett normalt sätt utöva sina fackliga rättigheter, som tjänstemän eller anställda som individuellt väcker talan, skulle kunna göra gällande ett intresse av att få talan mot en sådan åtgärd prövad. Enbart i detta fall skulle tjänstemannen eller den anställde således kunna ansöka om interimistiska åtgärder som förhindrar att vederbörande orsakas skada, eller att sådan skada förvärras, som direkt och individuellt påverkar dennes intressen i egenskap av medlem i eller företrädare för den fackliga organisation eller yrkessammanslutning som berörs av den aktuella åtgärden.

(se punkt 18)

Hänvisning till

Domstolen: 10 januari 2006, kommissionen mot Alvarez Moreno, C‑373/04 P, punkt 42 och där angiven rättspraxis

Tribunalen: 13 december 2012, Strack mot kommissionen, T‑199/11 P, punkt 127

Personaldomstolen: 6 maj 2009, Sergio m.fl. mot kommissionen, F‑137/07, punkterna 51 och 52; 26 februari 2013, Labiri mot EESC, F‑124/10, punkt 42

3.      Vid en ansökan om interimistiska åtgärder ska den domstol vid vilken det görs gällande att det föreligger en risk för att sökanden orsakas en allvarlig och irreparabel skada, under alla förhållanden göra en avvägning av de olika intressena i fråga. När det gäller ansökan om att det e-post-system som en institution tillhandahåller en facklig organisation eller en yrkessammanslutning tillfälligt ska blockeras till dess att ett beslut har fattats beträffande vilka personer som har rätt att uttala sig och handla för organisationens räkning, skulle en sådan åtgärd medföra att denna organisation fråntas ett av sina viktigaste kommunikationsmedel. Åtgärden skulle således kunna försvaga ett sådant fackförbund i förhållande till andra fackförbund och medföra att institutionen inte kan säkerställa ett betryggande genomförande av dessa verksamheter samtidigt som opartiskhet och likabehandling i förhållande till olika fackliga organisationer eller yrkesammanslutningar för personalen garanteras. En sådan interimistiskt åtgärd skulle således, genom sin inverkan på valförfarandet, kunna inverka menligt på institutionens skyldigheter, med hänsyn till dess ansvar att säkerställa kontroll och ett korrekt genomförande av förfarandet för val av personal kommittén.

(se punkterna 36 och 37)