Language of document : ECLI:EU:F:2013:164

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2013 m. spalio 23 d.

Byla F‑123/12

Maria-Pia Palleschi

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Sutartininkas pagalbinėms užduotims – KTĮS 3b straipsnis – Prašymas pakeisti sutartį į neterminuotą laikinojo tarnautojo sutartį – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo M.‑P. Palleschi prašo panaikinti 2012 m. sausio 4 d. sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos (toliau − TSĮT) sprendimą atmesti prašymą pakeisti jos, kaip sutartininkės pagalbinėms užduotims, sutartį į neterminuotą laikinosios tarnautojos sutartį.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai teisiškai nepagrįstą. M.‑P. Palleschi padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jos priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Pagalbiniai darbuotojai – Pagalbinių darbuotojų sutarčių požymiai ir paskirtis

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3b straipsnio pirma pastraipa)

2.      Pareigūnai – Pagalbiniai darbuotojai – Sutartininko pagalbinėms užduotims sutarties pakeitimas į laikinojo tarnautojo sutartį – Sąlygos – Įrodinėjimo pareiga

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3b straipsnio pirma pastraipa)

3.      Pareigūnai – Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos – Sutartininkas pagalbinėms užduotims – Galimybė pratęsti sutartį dėl atitinkamos institucijos poreikių

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 88 straipsnis)

1.      Iš Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 3b straipsnio pirmos pastraipos nuostatų matyti, kad pagrindinis pagalbinių darbuotojų sutarčių tikslas – leisti įdarbinti personalą terminuotam laikotarpiui, kad būtų patenkinti galintys pasikartoti laikini arba atsitiktiniai administraciniai poreikiai. Todėl toks personalas turi užtikrinti užduočių, pagal savo pobūdį susijusių su nenuolatinėmis pareigomis, vykdymą arba pavaduoti laikinai nesantį pareigūną.

(žr. 27 punktą)

Nuoroda:

Bendrojo Teismo praktika: 2011 m. rugsėjo 21 d. Sprendimo Adjemian ir kt. prieš Komisiją, T‑325/09 P, 86 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

Tarnautojų teismo praktika: 2013 m. kovo 14 d. Nutarties Christoph ir kt. prieš Komisiją, F‑63/08, 68 ir 69 punktai.

2.      Tam, kad sutartininko pagalbinėms užduotims išdirbtas laikotarpis būtų prilygintas laikinojo tarnautojo dirbtam laikotarpiui, atitinkamas asmuo turi įrodyti, pirma, kad pareigybės, atitinkančios faktiškai jo atliktas užduotis, tuo metu buvo įtrauktos į pareigybių sąrašą, pridėtą prie atitinkamai institucijai skirto biudžeto skirsnio, ir buvo laisvos, ir, antra, kad jo atliktos užduotys atitinka apibrėžtas nuolatines viešosios tarnybos užduotis.

Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose nėra nuostatų, kuriomis būtų nustatyti įrodinėjimo būdai, todėl tai, kad vykdė nuolatines Sąjungos viešosios tarnybos užduotis, suinteresuotasis tarnautojas gali įrodinėti visomis priemonėmis, įskaitant gausius sutampančius požymius. Tačiau tinkamais įrodymais nepagrįsti paprasti tvirtinimai negali būti laikomi pakankami sutarčiai pakeisti.

(žr. 28 ir 31 punktus)

Nuoroda:

Bendrojo Teismo praktika: minėto Sprendimo Adjemian ir kt. prieš Komisiją 88 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. lapkričio 17 d. Sprendimo Palazzo prieš Komisiją, F‑57/08, 44–48 punktai.

3.      Kai institucijoje yra daug darbuotojų, negalima išvengti, kad laikini arba atsitiktiniai administraciniai poreikiai, susiję su tiksliomis ar skubiomis užduotimis, kartosis. Tačiau tokios aplinkybės netrukdo atitinkamoms tarnyboms terminuotam laikotarpiui įdarbinti šiuos poreikius atitinkančią kvalifikaciją arba specifines žinias turinčius asmenis. Iš tikrųjų šios aplinkybės yra objektyvios priežastys, pagrindžiančios tiek pagalbinių darbuotojų sutarčių sudarymą terminuotam laikotarpiui, tiek jų pratęsimą, konkrečiu atveju remiantis šių poreikių tęstinumu arba jų atsiradimu.

(žr. 30 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. liepos 11 d. Sprendimo Martínez Páramo ir kt. prieš Komisiją, T‑137/99 ir T‑18/00, 95 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

Tarnautojų teismo praktika: minėtos Nutarties Christoph ir kt. prieš Komisiją 69 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.