Language of document : ECLI:EU:F:2013:164

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

(pirmā palāta)

2013. gada 23. oktobrī

Lieta F‑123/12

Maria-Pia Palleschi

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Līgumdarbinieks palīguzdevumiem – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3. pants – Prasība līgumu pārkvalificēt par pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku – Acīmredzami juridiski nepamatota prasība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš EAEK līgumam ir piemērojams atbilstoši tā 106.a pantam, ar kuru M.‑P. Palleschi būtībā lūdz atcelt 2012. gada 4. janvāra lēmumu ar kuru iestāde, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus (turpmāk tekstā – “AHCC”), noraidīja viņas lūgumu līgumdarbinieka palīguzdevumiem līgumu pārkvalificēt par pagaidu darbinieka līgumu uz nenoteiktu laiku

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami juridiski nepamatotu. M.‑P. Palleschi sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Palīgdarbinieki – Palīgdarbinieku darba līgumu iezīmes un mērķis

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b panta pirmā daļa)

2.      Ierēdņi – Palīgdarbinieki – Līgumdarbinieka palīguzdevumiem līguma pārkvalificēšana par pagaidu darbinieka līgumu – Nosacījumi – Pierādīšanas pienākums

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b panta pirmā daļa)

3.      Ierēdņi – Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība – Līgumdarbinieks palīguzdevumiem – Iespēja pagarināt līgumu atbilstoši attiecīgās iestādes vajadzībām

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. pants)

1.      No Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 3.b panta pirmās daļas izriet, ka palīgdarbinieku darba līgumu galvenais mērķis ir ļaut pieņemt darbā personālu uz noteiktu laiku, lai izpildītu pārejošas vai gadījuma administratīva rakstura vajadzības, kas reizēm var būt arī atkārtotas. Šādi pieņemtajam personālam tātad vai nu ir jāveic uzdevumi, kas ir saistīti ar nepastāvīgām funkcijām, vai nu jāatvieglo darbā apstiprināta ierēdņa īslaicīga prombūtne.

(skat. 27. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: 2011. gada 21. septembris, T‑325/09 P Adjemian u.c./Komisija, 86. punkts un tajā minētā judikatūra.

Civildienesta tiesa: 2013. gada 14. marts, F‑63/08 Christoph u.c./Komisija, 68. un 69. punkts.

2.      Lai dienesta periodus līgumdarbinieka palīgdarbiem statusā pielīdzinātu dienesta periodam pagaidu darbinieka statusā, attiecīgajam darbiniekam ir jāpierāda, pirmkārt, ka viņa faktiski pildītajām funkcijām atbilstošie amati tajā laikā bija iekļauti attiecīgās iestādes budžeta iedaļai pievienotajā amatu sarakstā un ka šie amati bija pieejami, un, otrkārt, ka funkcijas, ko viņš pildījis, atbilst konkrētiem definētiem civildienesta pastāvīgiem uzdevumiem.

Tā kā Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtībā nav nekādu noteikumu, kas noteiktu īpašu pierādījumu iesniegšanas kārtību, attiecīgais darbinieks var pierādīt, ka viņš ir pildījis Savienības civildienesta pastāvīgos uzdevumus, jebkuriem līdzekļiem, tostarp ar saskanīgu netiešu pierādījumu kopumu. Savukārt vienkāršus apgalvojumus, kurus neapstiprina atbilstoši pierādījumi, nevar uzskatīt par pietiekamiem, lai līgumu pārkvalificētu.

(skat. 28. un 31. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: Adjemian u.c./Komisija, minēts iepriekš, 88. punkts un tajā minētā judikatūra.

Civildienesta tiesa: 2009. gada 17. novembris, F‑57/08 Palazzo/Komisija, 44.–48. punkts.

3.      Administrējot ievērojamu skaitu darbinieku, ir neizbēgami, ka pārejošas vai gadījuma administratīva rakstura vajadzības, kas ir saistītas ar precīziem vai steidzamiem uzdevumiem, ar laiku var atkārtoties. Šādi apstākļi tomēr neliedz attiecīgajiem dienestiem uz noteiktu laiku piesaistīt personas, kurām ir šīm vajadzībām atbilstoša īpaša kvalifikācija vai zināšanas. Šie apstākļi tātad ir uzskatāmi par objektīviem iemesliem, kas attaisno gan palīgdarbinieku darba līgumu noslēgšanu uz noteiktu laiku, gan to pagarināšanu, atkarībā no gadījuma, atbilstoši tam, vai turpinās vai rodas šāda nepieciešamība.

(skat. 30. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 2002. gada 11. jūlijs, T‑137/99 un T‑18/00 Martínez Páramo u.c./Komisija, 95. punkts un tajā minētā judikatūra.

Civildienesta tiesa: Christoph u.c./Komisija, minēts iepriekš, 69. punkts un tajā minētā judikatūra.