Language of document : ECLI:EU:F:2013:164

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(pierwsza izba)

z dnia 23 października 2013 r.

Sprawa F‑123/12

Maria-Pia Palleschi

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Członek personelu kontraktowego do zadań pomocniczych – Artykuł 3b WZIP – Wniosek w sprawie przekształcenia w umowę o pracę na czas nieokreślony w charakterze członka personelu tymczasowego – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106 a, w której M.P. Palleschi żąda zasadniczo stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 4 stycznia 2012 r., na której podstawie organ upoważniony do zawierania umów o pracę (zwany dalej „OUZU”) oddalił jej wniosek w sprawie przekształcenia jej umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego do zadań pomocniczych w umowę o pracę na czas nieokreślony w charakterze członka personelu tymczasowego.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej. M.P. Palleschi pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Personel pomocniczy – Charakterystyka i cel umów o pracę zawieranych z członkami personelu pomocniczego

(warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 3b akapit pierwszy)

2.      Urzędnicy – Personel pomocniczy – Przekształcenie umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego do zadań pomocniczych w umowę o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego – Przesłanki – Ciężar dowodu

(warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 3b akapit pierwszy)

3.      Urzędnicy – Warunki zatrudnienia innych pracowników – Członek personelu kontraktowego do zadań pomocniczych – Możliwość przedłużenia w zależności od potrzeb danej instytucji

(warunki zatrudnienia innych pracowników, art. 88)

1.      Z art. 3b akapit pierwszy warunków zatrudnienia innych pracowników wynika, że głównym celem umów o pracę w charakterze członka personelu pomocniczego jest umożliwienie zatrudnienia personelu na ograniczony w czasie okres w celu sprostania doraźnym lub przejściowym potrzebom o charakterze administracyjnym, które niekiedy mogą się powtarzać. Zatrudniony w ten sposób personel ma w rezultacie albo wykonywać zadania ze swej natury związane z obowiązkami niemającymi stałego charakteru, albo zaradzić chwilowej nieobecności urzędnika zatrudnionego na czas nieokreślony.

(zob. pkt 27)

Odesłanie:

Sąd Unii Europejskiej: sprawa T‑325/09 P Adjemian i in. przeciwko Komisji, 21 września 2011 r., pkt 86 i przytoczone tam orzecznictwo

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑63/08 Christoph i in. przeciwko Komisji, 14 marca 2013 r., pkt 68, 69

2.      Celem zrównania okresów pracy w charakterze członka personelu kontraktowego do zadań pomocniczych z okresami pracy w charakterze członka personelu tymczasowego dany pracownik ma obowiązek udowodnić, po pierwsze, że stanowiska odpowiadające zadaniom faktycznie przez niego wykonywanym znajdowały się na liście stanowisk załączonej do sekcji budżetu odnoszącej się do danej instytucji i że stanowiska te były dostępne, oraz po drugie, że wykonywane przez niego obowiązki odpowiadały konkretnie stałym zadaniom w zakresie służby publicznej.

W braku jakiegokolwiek przepisu warunków zatrudnienia innych pracowników ustalającego sposoby przeprowadzenia dowodu zainteresowany pracownik może wykazać, że wykonywał stałe zadania w zakresie służby publicznej Unii za pomocą jakichkolwiek środków, w tym poprzez zbiór zgodnych poszlak. Natomiast same twierdzenia, niepoparte właściwymi środkami dowodowymi, nie mogą zostać uznane za wystarczające do celów przekształcenia umowy.

(zob. pkt 28, 31)

Odesłanie:

Sąd Unii Europejskiej: ww. sprawa Adjemian i in. przeciwko Komisji, pkt 88 i przytoczone tam orzecznictwo

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑57/08 Palazzo przeciwko Komisji, 17 listopada 2009 r., pkt 44–48

3.      W ramach administracji zatrudniającej dużą liczbę personelu nieuniknione jest powtarzanie się przejściowych lub doraźnych potrzeb o charakterze administracyjnym, związanych z jednorazowymi lub pilnymi zadaniami. Takie okoliczności nie stoją jednak na przeszkodzie temu, by dane służby korzystały przez określony czas z usług osób ze szczególnymi kwalifikacjami i umiejętnościami odpowiadającymi tym potrzebom. Okoliczności te stanowią bowiem obiektywne względy uzasadniające zarówno określony czas trwania umów o pracę personelu pomocniczego, jak i ich przedłużanie w zależności, stosownie do przypadku, od ciągłości lub pojawienia się potrzeb.

(zob. pkt 30)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑137/99 i T‑18/00 Martínez Páramo i in. przeciwko Komisji, 11 lipca 2002 r., pkt 95 i przytoczone tam orzecznictwo

Sąd do spraw Służby Publicznej: ww. sprawa Christoph i in. przeciwko Komisji, pkt 69 i przytoczone tam orzecznictwo