Language of document : ECLI:EU:F:2013:142

ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(první senát)

7. října 2013

Věc F‑97/12

Florence Thomé

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/177/10 – Rozhodnutí nepřijmout úspěšného účastníka – Kritéria pro připuštění k výběrovému řízení – Univerzitní diplom“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, ve které F. Thomé v podstatě napadá odmítnutí Evropské komise přijmout ji na pracovní místo uvedené v oznámení o volném pracovním místě COM/2011/218 a navrhuje, aby byla Evropské komisi uložena náhrada škody.

Rozhodnutí:      Rozhodnutí Evropské komise ze dne 11. listopadu 2011 a 5. června 2012 se zrušují. Evropské komisi se ukládá, aby F. Thomé zaplatila částku 14 000 eur. Ve zbývající části se žaloba zamítá. Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené F. Thomé.

Shrnutí

1.      Žaloby úředníků – Právní zájem na podání žaloby – Žaloba směřující proti zrušenému aktu – Účinky zrušení a zpětvzetí

(Služební řád, články 90 a 91)

2.      Úředníci – Přijímání – Výběrové řízení – Výběrové řízení založené na kvalifikačních předpokladech a na zkouškách – Požadavek vysokoškolských diplomů – Pojem „vysokoškolský diplom“ – Posouzení s ohledem na právní předpisy státu, v němž proběhla studia – Posuzovací pravomoc výběrové komise a orgánu oprávněného ke jmenování – Soudní přezkum – Meze

1.      Při zpětvzetí rozhodnutí zaniká dané rozhodnutí se zpětným účinkem, zatímco jeho zrušení působí jen do budoucna. Z toho plyne, že i když je žaloba směřující proti rozhodnutí, které bylo vzato zpět před podáním uvedené žaloby, v zásadě bezpředmětná a musí být odmítnuta jako nepřípustná, úředník má i nadále zájem na zpochybnění rozhodnutí, které bylo pouze zrušeno, a nikoliv vzato zpět, pokud zrušení tohoto aktu Soudem může mít samo o sobě právní následky.

(viz bod 28)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 14. září 1995, Antillean Rice Mills a další v. Komise, T‑480/93 a T‑483/93, bod 60

2.      Výběrová komise výběrového řízení založeného na kvalifikačních předpokladech a na zkouškách odpovídá za posouzení případ od případu, zda diplomy nebo osvědčení o odborné zkušenosti předložené jednotlivými kandidáty odpovídají úrovni, kterou vyžaduje služební řád a dotčené oznámení o výběrovém řízení. Neobsahují-li nařízení ani směrnice použitelné na výběrová řízení v rámci přijímání do zaměstnání, ani oznámení o výběrovém řízení opačné ustanovení, musí být požadavek vlastnit vysokoškolský diplom, který podmiňuje přístup k otevřenému výběrovému řízení, nezbytně chápán v tom smyslu, který tomuto výrazu dávají právní předpisy vlastní členskému státu, ve kterém kandidát ukončil studium, které dokládá.

Pokud jde zejména o vztah mezi diplomem a oblastí výběrového řízení nebo povahou a délkou požadované odborné zkušenosti, unijní soud je toho názoru, že výběrová komise má širokou posuzovací pravomoc a že Soud pro veřejnou službu se musí omezit na ověření toho, že při výkonu této pravomoci nedošlo ke zjevně nesprávnému posouzení.

Jedná-li se naproti tomu o otázku, zda je diplom uznán právními předpisy státu, ve kterém byl vydán, nebo zda s ohledem na tyto právní předpisy splňuje požadavky stanovené v oznámení o výběrovém řízení, má unijní soud za to, že výklad vnitrostátních právních předpisů výběrovou komisí nespadá pod její široký prostor pro uvážení, ale musí být naopak předmětem úplného přezkumu nesprávného posouzení, který provádí unijní soud.

Stejné zásady se musí uplatnit rovněž v situacích, kdy orgán oprávněný ke jmenování má na rozdíl od dřívějšího posouzení výběrové komise za to, že diplom kandidáta není uznán právními předpisy státu, ve kterém byl vydán, nebo s ohledem na tyto právní předpisy nesplňuje požadavky stanovené v oznámení o výběrovém řízení. Neexistoval by totiž žádný důvod pro to, aby unijní soud v takovém případě provedl pouze omezený přezkum samotného zjevně nesprávného posouzení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování, zatímco rozhodnutí výběrové komise by podléhala úplnému přezkumu nesprávného posouzení.

(viz body 45 a 48 až 52)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 28. listopadu 1991, Van Hecken v. HSV, T‑158/89, bod 22; 11. února 1992, Panagiotopoulou v. Parlament, T‑16/90, body 50 až 53; 3. března 1994, Cortes Jimenez a další v. Komise, T‑82/92, bod 33; 9. prosince 1999, Alonso Morales v. Komise, T‑299/97, bod 60

Soud pro veřejnou službu: 30. listopadu 2009, Zangerl-Posselt v. Komise, F‑83/07, bod 51; 20. června 2012, Cristina v. Komise, F‑83/11, bod 67