Language of document : ECLI:EU:F:2013:142

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

den 7 oktober 2013

Mål F‑97/12

Florence Thomé

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Meddelande om uttagningsprov EPSO/AD/177/10 – Beslut att inte anställa en kandidat – Behörighetskrav – Universitetsexamen”

Saken:      Talan, enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, vilken Florence Thomé väckt mot Europeiska kommissionens beslut att inte rekrytera henne till den anställning som avses i medelandet om uttagningsprov COM/2011/218, och genom vilken hon yrkar skadestånd.

Avgörande:      Kommissionens beslut av den 11 november 2011 och den 5 juni 2012 ogiltigförklaras. Kommissionen ska betala 14 000 euro till Florence Thomé. Talan ogillas i övrigt. Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Florence Thomés rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Berättigat intresse av att få saken prövad – Talan riktas mot en upphävd rättsakt – Effekterna av upphävandet och av återkallandet

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Tjänstemän – Rekrytering – Uttagningsprov – Uttagning på grundval av meriter och prov – Krav på examensbevis från universitet – Begreppet examensbevis från universitet – Bedömning med hänsyn till lagstiftningen i den stat där studierna bedrivits – Uttagningskommitténs och tillsättningsmyndighetens utrymme för skönsmässig bedömning – Domstolsprövning – Gränser

1.      Ett återkallande av ett beslut innebär att detta försvinner i efterhand medan ett upphävande enbart får verkan framåt i tiden. Av detta följer att medan en talan som väckts mot ett beslut som tidigare har återkallats före det att talan väcktes, saknar föremål och således i princip ska avvisas, fortsätter en tjänsteman att ha ett berättigat intresse av att få ett upphävt beslut, som ännu inte har återkallats, ogiltigförklarat, om ogiltigförklaringen av rättsakten i sig kan ha rättsverkningar.

(se punkt 28)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 14 september 1995, Antillean Rice Mills m.fl./kommissionen, T‑480/93 och T‑483/93, punkt 60

2.      Uttagningskommittén i ett uttagningsprov på grundval av meriter och prov har ansvaret för att i varje enskilt fall bedöma om examensintygen eller intygen om yrkeserfarenhet som varje sökande ger in motsvarar den nivå som krävs enligt tjänsteföreskrifterna och meddelandet om uttagningsprov. Om inte något annat föreskrivs antingen i en förordning eller i ett direktiv som är tillämpliga med avseende på uttagningsprovet, eller i meddelandet om uttagningsprov, ska kravet på intyg om avslutad universitetsutbildning för att få delta i ett uttagningsprov med nödvändighet uppfattas mot bakgrund av den innebörd som detta uttryck ges i lagstiftningen i den medlemsstat där den sökande har genomfört de studier som görs gällande.

I fall där det är fråga om sambandet mellan examen och det område som uttagningsprovet avser eller den yrkeserfarenhet som krävs, anser unionsdomstolen att uttagningskommittén har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning och att personaldomstolen, vid sin lagenlighetsprövning, ska begränsa sig till att kontrollera att det vid utövandet av denna befogenhet inte har gjorts några uppenbart oriktiga bedömningar.

Om fråga är huruvida examensbeviset erkänns i den nationella lagstiftningen där det utfärdats, eller om det i enlighet med denna lagstiftning anses tillräckligt för den nivå som krävs i meddelandet om uttagningsprov, anser unionsdomstolen emellertid att uttagningskommitténs tolkning inte omfattas av dess utrymme för skönsmässig bedömning utan att den istället ska omfattas av unionsdomstolens fullständiga kontroll av den felaktiga bedömningen.

Samma principer ska gälla även situationer där tillsättningsmyndigheten, i motsats till uttagningskommitténs tidigare bedömning, anser att examensbeviset inte erkänns i den nationella lagstiftningen där det utfärdats, eller att det i enligt med denna lagstiftning inte anses tillräckligt för den nivå som krävs i meddelandet om uttagningsprov. I ett sådant fall finns det nämligen inget som rättfärdigar att unionsdomstolen enbart utför en begränsad kontroll av huruvida det skett en uppenbart felaktig bedömning i tillsättningsmyndighetens beslut medan tillsättningskommitténs beslut ska omfattas av en fullständig kontroll av den felaktiga bedömningen.

(se punkterna 45 och 48–52)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 28 november 1991, Van Hecken/CES, T‑158/89, punkt 22; 11 februari 1992, Panagiotopoulou/Parlamentet, T‑16/90, punkterna 50–53; 3 mars 1994, Cortes Jimenez m.fl./kommissionen, T‑82/92, punkt 33; 9 december 1999, Alonso Morales/kommissionen, T‑299/97, punkt 60

Personaldomstolen: 30 november 2009, Zangerl-Posselt/kommissionen, F‑83/07, punkt 51; 20 juni 2012, Cristina/kommissionen, F‑83/11, punkt 67