Language of document : ECLI:EU:F:2013:163

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS

(pirmā palāta)

2013. gada 23. oktobrī

Lieta F‑7/12

Aristidis Psarras

pret

Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA)

Civildienests – Pagaidu darbinieks – Novērtēšana – 2009. gada novērtējums – Karjeras attīstības ziņojums – Lūgums atcelt karjeras attīstības ziņojumu – Nelabvēlīgs akts – Acīmredzami nepieņemama prasība

Priekšmets      Prasība, kas celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kurš EAEK līgumam ir piemērojams atbilstoši tā 106.a pantam, ar kuru A. Psarras lūdz atcelt viņa karjeras attīstības ziņojumu par 2009. gadu (turpmāk tekstā – “2009. gada KAZ”), kā arī atcelt Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras (ENISA) 2010. gada 16. novembra lēmumu, ar kuru izveidots to darbinieku saraksts, kurus paredzēts pārklasificēt 2010. gadā

Nolēmums      Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra sedz savus un atlīdzina A. Psarras tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņu celta prasība – Pieņemamības nosacījumi – Nelabvēlīgs akts – Absolūts raksturs – Pārbaude pēc tiesas ierosmes

(LESD 263. pants; Civildienesta noteikumu 91. pants)

2.      Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Lēmums par pārklasificēto pagaidu darbinieku saraksta izveidošanu – Iekļaušana

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

1.      Nelabvēlīga akta esamība, par kura atcelšanu ir celta prasība, saskaņā ar LESD 263. pantu vai Civildienesta noteikumu 91. pantu ir būtisks pieņemamības nosacījums, un tā neesamību Savienības tiesa var izvirzīt pēc savas ierosmes. Līdz ar to prasība atcelt karjeras attīstības ziņojumu, kurš nebija galīgi sagatavots un tātad nepastāvēja prasības celšanas brīdī, ir acīmredzami nepieņemama.

(skat. 36., 43. un 47. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1986. gada 4. jūnijs, 78/85 Groupe des droites européennes/Parlaments, 11. punkts; 1987. gada 7. oktobris, 248/86 Brüggemann/ESK, 6. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1990. gada 10. jūlijs, T‑64/89 Automec/Komisija, 41. punkts; 1992. gada 18. novembris, T‑16/91 Rendo u.c./Komisija, 39. punkts.

2.      Saskaņā ar 1. panta 2. punktu Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras lēmumā, ar ko tiek pieņemti vispārīgie noteikumi par Civildienesta noteikumu 43. panta un Pārējiem darbiniekiem piemērojamās kārtības 15. panta izpildi, pārkvalificēšana ir esošās pakāpes paaugstināšana nākamajā pakāpē vienas funkciju grupas ietvaros. Saskaņā ar minētā lēmuma 10. panta 10. punktu pārklasificēto pagaidu darbinieku sarakstu izveido iestāde, kura ir pilnvarota slēgt darba līgumus.

No tā izriet, ka šīs iestādes, kas izveido pārklasificēto pagaidu darbinieku sarakstu, lēmums ir uzskatāms par galīgu lēmumu, jo tajā ir minēti pagaidu darbinieki, kuri tiek pārkvalificēti minētās pārklasificēšanas ietvaros. Tātad minētā saraksta publicēšanas brīdī pagaidu darbinieki, kuri uzskatījuši, ka viņi varētu tikt pārklasificēti, droši un galīgi uzzina savu nopelnu novērtējumu un var konstatēt, ka tas ietekmējis viņu tiesisko stāvokli. Līdz ar to šāds lēmums principā ir uzskatāms par nelabvēlīgu aktu, par kuru tie pagaidu darbinieki, kuri uzskata, ka viņiem ir nodarīts kaitējums tāpēc, ka viņi nav pārklasificēti, var celt prasību.

(skat. 51. un 52. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: 1996. gada 21. novembris, T‑144/95 Michaël/Komisija, 30. un 31. punkts; 2004. gada 28. septembris, T‑216/03 Tenreiro/Komisija, 47. un 48. punkts.