Language of document : ECLI:EU:F:2013:151

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 17ης Οκτωβρίου 2013

Υπόθεση F‑69/11

BF

κατά

Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Υπαλληλική υπόθεση — Διαδικασία πληρώσεως θέσεως διευθυντή — Έκθεση της επιτροπής προεπιλογής — Αιτιολογία — Έλλειψη — Παράνομος χαρακτήρας της αποφάσεως περί διορισμού — Προϋποθέσεις»

Αντικείμενο:      Προσφυγή ασκηθείσα δυνάμει του άρθρου 270 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο BF, προσφεύγων, ζητεί, κατ’ ουσίαν, την ακύρωση της αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 18ης Νοεμβρίου 2010, περί διορισμού της Z στη θέση του διευθυντή της Διευθύνσεως Ανθρωπίνων Πόρων και της αυθημερόν εκδοθείσας αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου, περί απορρίψεως της υποψηφιότητάς του για την ίδια θέση, καθώς και αποκατάσταση της υλικής ζημίας και της ηθικής βλάβης που ισχυρίζεται ότι υπέστη.

Απόφαση:      Οι αποφάσεις της 18ης Νοεμβρίου 2010 με τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης διόρισε τη Ζ στη θέση του διευθυντή της Διευθύνσεως Ανθρωπίνων Πόρων και απέρριψε την υποψηφιότητα του BF ακυρώνονται. Παρέλκει η απόφανση επί του αιτήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αφαιρεθούν από τη δικογραφία τα παραρτήματα Α 7 και Α 11 του δικογράφου της προσφυγής. Η προσφυγή απορρίπτεται κατά τα λοιπά. Το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει τα δικαστικά έξοδά του και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα του BF.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διαδικασία πληρώσεως θέσεως διευθυντή — Συγκριτική εξέταση των προσόντων των υποψηφίων — Εξουσία εκτιμήσεως της Διοικήσεως — Όρια — Τήρηση των όρων της ανακοινώσεως κενής θέσεως και των διαδικαστικών κανόνων που διέπουν την άσκηση της εξουσίας εκτιμήσεως — Δικαστικός έλεγχος — Όρια

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 29 § 2)

2.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διαδικασία πληρώσεως θέσεως διευθυντή — Έκθεση της επιτροπής προεπιλογής — Υποχρέωση αιτιολογήσεως — Περιεχόμενο

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 29 § 2)

3.      Υπάλληλοι — Πρόσληψη — Διαδικασία πληρώσεως θέσεως διευθυντή — Έκθεση της επιτροπής προεπιλογής πάσχουσα διαδικαστική πλημμέλεια — Συνέπειες

1.      Η ευρεία εξουσία εκτιμήσεως που διαθέτει η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή κατά τη συγκριτική εξέταση των προσόντων των ατόμων που υποβάλλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση κενών θέσεων, ιδίως όταν η προς πλήρωση θέση είναι από τις πλέον υψηλόβαθμες στη διοίκηση, όπως είναι η θέση του διευθυντή τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρέπει να ασκείται τηρουμένων όλων των εφαρμοστέων διατάξεων, δηλαδή όχι μόνον της ανακοινώσεως κενής θέσεως, αλλά και των ενδεχόμενων κανόνων συμπεριφοράς που η αρμόδια αρχή οφείλει να τηρεί κατά την άσκηση της ευρείας εξουσίας εκτιμήσεως που διαθέτει, όπως οι εσωτερικές οδηγίες για ζητήματα προσλήψεων. Οι εσωτερικοί αυτοί κανόνες αποτελούν μέρος του νομικού πλαισίου από το οποίο η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δεν δύναται να παρεκκλίνει κατά την άσκηση της ευρείας εξουσίας εκτιμήσεως που διαθέτει, χωρίς να διευκρινίσει τους λόγους που επιβάλλουν μια τέτοια παρέκκλιση, διότι άλλως θα έχει ενεργήσει κατά παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως. Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό Δικαστήριο πρέπει, κατά τον έλεγχο των ευρειών εξουσιών των οποίων απολαύει η αρμόδια αυτή αρχή, να περιορίζεται στο να εξακριβώσει πρωτίστως εάν η αρχή αυτή κινήθηκε εντός αποδεκτών ορίων, κατόπιν διαδικασίας διεξαχθείσας άνευ παρατυπιών, και δεν έκανε χρήση της εξουσίας της εκτιμήσεως κατά τη συγκριτική εξέταση των προσόντων των υποψηφίων, κατά τρόπο προδήλως πεπλανημένο ή για λόγους διαφορετικούς από εκείνους για τους οποίους της απονεμήθηκε η εξουσία αυτή.

(βλ. σκέψεις 40 και 41)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 22 Μαρτίου 1995, T‑586/93, Κοτζώνης κατά ΟΚΕ, σκέψη 81 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία· 25 Οκτωβρίου 2005, T‑43/04, Fardoom και Reinard κατά Επιτροπής, σκέψη 35 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

ΔΔΔΕΕ: 22 Οκτωβρίου 2008, F‑46/07, Τζιράνη κατά Επιτροπής, σκέψη 67· 30 Ιανουαρίου 2013, F‑87/11, Wahlström κατά Frontex, σκέψη 56 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

2.      Στο πλαίσιο διαδικασίας πληρώσεως θέσεως διευθυντή, η αιτιολόγηση της εκθέσεως που πρέπει να υποβάλει η επιτροπή προεπιλογής στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, σύμφωνα με την απαίτηση των εσωτερικών διαδικαστικών κανόνων για «αιτιολογημένη έκθεση», δεν μπορεί να συνίσταται απλώς και μόνο στην αναγραφή των ονομάτων των επιτυχόντων υποψηφίων και σε μνεία της ομόφωνης ή μη εγκρίσεως της γνώμης της επιτροπής προεπιλογής, ή σε υπόμνηση της διαδικασίας και των κριτηρίων αξιολογήσεως που τηρήθηκαν. Η έκθεση πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία αξιολογήσεως που επιτρέπουν στην εν λόγω αρχή να ασκήσει ορθώς, στο πλαίσιο της διαδικασίας προεπιλογής, τις ευρείες εξουσίες που διαθέτει όσον αφορά ζητήματα προσλήψεων, τηρώντας αυστηρώς τους κανόνες και τις προϋποθέσεις που έχει η ίδια καθορίσει εθελουσίως, βάσει των οποίων είναι δυνατή η κατανόηση της αξιολογήσεως των επιτυχόντων υποψηφίων που διενήργησε η επιτροπή προεπιλογής, και εν συνεχεία να προβεί η εν λόγω αρχή, αυτή καθεαυτή, κατόπιν συγκριτικής εξετάσεως, στην επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων που αφορά η ανακοίνωση προσλήψεως.

Εν πάση περιπτώσει, οι πολύ συνοπτικές προφορικές παρατηρήσεις του προέδρου της επιτροπής προεπιλογής κατά την προφορική παρουσίαση δεν μπορούν να επέχουν θέση γραπτής εκθέσεως διαλαμβάνουσας έναν ελάχιστο αριθμό πραγματικών στοιχείων βάσει των οποίων να μπορεί να ληφθεί, με τη δέουσα αντικειμενικότητα, η απόφαση περί επιλογής ενός εκ των υποψηφίων που προτείνει η επιτροπή προεπιλογής.

(βλ. σκέψεις 44 και 52)

Παραπομπή:

ΔΕΕ: 23 Σεπτεμβρίου 2004, C‑150/03 P, Hectors κατά Κοινοβουλίου, σκέψεις 46 και 48 έως 50

ΓΔΕΕ: 20 Φεβρουαρίου 2002, T‑117/01, Roman Parra κατά Επιτροπής, σκέψεις 31 και 32· 18 Σεπτεμβρίου 2003, T‑73/01, Παππάς κατά Επιτροπής των Περιφερειών, σκέψη 60

3.       Μια διαδικαστική πλημμέλεια πρέπει να επιφέρει την ακύρωση της προσβαλλομένης αποφάσεως, εφόσον διαπιστώνεται ότι επηρέασε το περιεχόμενο της εν λόγω αποφάσεως. Η μη αιτιολόγηση εκθέσεως της επιτροπής προεπιλογής, λαμβανομένου υπόψη ότι η εν λόγω επιτροπή οφείλει, σύμφωνα με εσωτερικούς διαδικαστικούς κανόνες, να υποβάλλει στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή αιτιολογημένη έκθεση, συνιστά σοβαρή πλημμέλεια της διαδικασίας προσλήψεως.

(βλ. σκέψη 62)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 16 Δεκεμβρίου 1993, Moat κατά Επιτροπής, T‑58/92, σκέψη 63· Παππάς κατά Επιτροπής των Περιφερειών, προαναφερθείσα, σκέψη 71