Language of document : ECLI:EU:F:2013:151

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2013 m. spalio 17 d.

Byla F‑69/11

BF

prieš

Europos Sąjungos Audito Rūmus

„Viešoji tarnyba – Procedūra, skirta paskirti į laisvas direktoriaus pareigas – Pirminės atrankos komisijos ataskaita – Motyvavimas – Nebuvimas – Paskyrimo į pareigas sprendimo neteisėtumas – Sąlygos“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo ieškovas BF iš esmės prašo panaikinti 2010 m. lapkričio 18 d. Europos Sąjungos Audito Rūmų sprendimą paskirti Z į žmogiškųjų išteklių direktoriaus pareigas ir tos pačios dienos Audito Rūmų sprendimą atmesti jo kandidatūrą šioms pareigoms, taip pat atlyginti patirtą turtinę ir neturtinę žalą.

Sprendimas:      Panaikinti 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimus, kuriais Europos Sąjungos Audito Rūmai paskyrė Z į žmogiškųjų išteklių direktoriaus pareigas ir atmetė BF kandidatūrą šioms pareigoms. Nereikia priimti sprendimo dėl Europos Sąjungos Audito Rūmų prašymo išimti iš bylos medžiagos ieškinio A 7 ir A 11 priedus. Atmesti likusią ieškinio dalį. Europos Sąjungos Audito Rūmai padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jų priteisiamos BF patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Procedūra, skirta paskirti į laisvas direktoriaus pareigas – Kandidatų nuopelnų palyginimas – Administracijos diskrecija – Ribos – Pranešime apie laisvą darbo vietą nustatytų reikalavimų ir dėl naudojimosi šia diskrecija priimtų elgesio taisyklių laikymasis – Teisminė kontrolė – Ribos

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalis)

2.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Procedūra, skirta paskirti į laisvas direktoriaus pareigas – Pirminės atrankos komisijos ataskaita – Pareiga motyvuoti – Apimtis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 29 straipsnio 2 dalis)

3.      Pareigūnai – Įdarbinimas – Procedūra, skirta paskirti į laisvas direktoriaus pareigas – Pirminės atrankos komisijos ataskaita, kurią rengiant padarytas procedūros pažeidimas – Pasekmės

1.      Didele diskrecija, kurią turi paskyrimų tarnyba lygindama asmenų, pateikusių kandidatūras laisvoms pareigoms užimti, nuopelnus, ypač kai laisvos pareigos atitinka aukščiausius administravimo lygius, kaip antai direktoriaus pareigos Audito Rūmuose, turi būti naudojamasi laikantis visų reikšmingų nuostatų, t. y. ne tik pranešimo apie laisvą darbo vietą, bet ir galbūt tarnybos patvirtintų jos diskrecijos įgyvendinimą reglamentuojančių procedūros taisyklių, kaip antai vidaus įdarbinimo gairių. Tokios vidaus taisyklės yra dalis teisės aktų, nuo kurių paskyrimų tarnyba, įgyvendindama savo didelę diskreciją, negali nukrypti nenurodžiusi tai padaryti paskatinusių priežasčių, antraip būtų pažeistas vienodo požiūrio principas. Taigi šiomis aplinkybėmis Tarnautojų teismo vykdoma naudojimosi šios tarnybos turimais dideliais įgaliojimais kontrolė iš esmės apsiriboja patikrinimu, ar ji neviršijo protingų ribų, nepažeidė procedūros ir ar lygindama kandidatų nuopelnus nesinaudojo savo diskrecija akivaizdžiai klaidingai arba kitais tikslais nei tie, kurių siekti ji buvo suteikta.

(žr. 40 ir 41 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1995 m. kovo 22 d. Sprendimo Kotzonis prieš CES, T‑586/93, 81 punktas ir jame nurodyta teismo praktika; 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo Fardoom ir Reinard prieš Komisiją, T‑43/04, 35 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

Tarnautojų teismo praktika: 2008 m. spalio 22 d. Sprendimo Tzirani prieš Komisiją, F‑46/07, 67 punktas; 2013 m. sausio 30 d. Sprendimo Wahlström prieš Frontex, F‑87/11, 56 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

2.      Per procedūrą, skirtą paskirti į laisvas direktoriaus pareigas, ataskaitos, kurią pagal vidaus procedūros taisykles, reikalaujančias „motyvuotos ataskaitos“, pirminės atrankos komisija privalo pateikti paskyrimų tarnybai, motyvų negali sudaryti vien atrinkto kandidato (-ų) asmenvardžio nurodymas, nuoroda į tai, ar pirminės atrankos komisijos ataskaita buvo priimta vienbalsiai, arba priminimas apie taikytą procedūrą ir vertinimo kriterijus. Joje turi būti nurodyti visi būtini vertinimo aspektai, leisiantys šiai tarnybai pasibaigus pirminės atrankos procedūrai teisingai pasinaudoti jos turimais dideliais skyrimo į pareigas įgaliojimais, griežtai laikantis jos pačios savanoriškai nusistatytų taisyklių ir reikalavimų, suprasti pirminės atrankos komisijos atliktą atrinktų kandidatų vertinimą ir vėliau pačiai atlikus palyginimą pasirinkti tinkamiausią kandidatą eiti pranešime apie laisvą darbo vietą nurodytas pareigas.

Pirminės atrankos komisijos pirmininko per žodinį pristatymą pateikti labai glausti žodiniai nurodymai jokiu atveju negali pakeisti rašytinės ataskaitos, kurioje konstatuojami būtiniausi faktai, leidžiantys visiškai objektyviai nustatyti ir nuspręsti, kurį iš pirminės atrankos komisijos siūlomų kandidatų pasirinkti.

(žr. 44 ir 52 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2004 m. rugsėjo 23 d. Sprendimo Hectors prieš Parlamentą, C‑150/03 P, 46 ir 48–50 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. vasario 20 d. Sprendimo Roman Parra prieš Komisiją, T‑117/01, 31 ir 32 punktai; 2003 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo Pappas prieš Regionų komitetą, T‑73/01, 60 punktas.

3.      Sankcija už procedūros pažeidimą turi būti skundžiamo sprendimo panaikinimas, jei įrodyta, kad šis pažeidimas galėjo turėti įtakos sprendimo turiniui. Pirminės atrankos komisijos ataskaitos nemotyvavimas, kai pagal vidaus procedūros taisykles ši komisija privalo pateikti paskyrimų tarnybai motyvuotą ataskaitą, yra rimtas įdarbinimo procedūros pažeidimas.

(žr. 62 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1993 m. gruodžio 16 d. Sprendimo Moat prieš Komisiją, T‑58/92, 63 punktas; minėto Sprendimo Pappas prieš Regionų komitetą 71 punktas.