Language of document : ECLI:EU:F:2013:151

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)


17 octombrie 2013


Cauza F‑69/11


BF

împotriva

Curții de Conturi a Uniunii Europene

„Funcție publică – Procedură având ca obiect ocuparea unui post de director – Raport al comitetului de preselecție – Motivare – Lipsă – Nelegalitatea deciziei de numire – Condiții”

Obiectul:      Acțiune formulată în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care BF, reclamant, solicită, în esență, anularea deciziei Curții de Conturi a Uniunii Europene din 18 noiembrie 2010 de numire a doamnei Z în postul de director al Direcției resurse umane și a deciziei Curții de Conturi, din aceeași zi, de respingere a candidaturii sale la acest post, precum și repararea prejudiciului material și moral suferit

Decizia:      Anulează deciziile din 18 noiembrie 2010 prin care Curtea de Conturi a Uniunii Europene a numit‑o pe doamna Z în postul de director resurse umane și a respins candidatura lui BF pentru acest post. Constată că nu mai este necesar să se pronunțe asupra cererii Curții de Conturi a Uniunii Europene de a retrage din dosar anexele A 7 și A 11 la cererea introductivă. Respinge în rest acțiunea. Obligă Curtea de Conturi a Uniunii Europene să suporte propriile cheltuieli de judecată și cheltuielile de judecată efectuate de BF.

Sumarul hotărârii

1.      Funcționari – Recrutare – Procedură având ca obiect ocuparea unui post de director – Analiză comparativă a meritelor candidaților – Puterea de apreciere a administrației – Limite – Respectarea condițiilor impuse prin anunțul pentru ocuparea unui post vacant și a normelor de conduită adoptate pentru exercitarea puterii de apreciere în cauză – Control jurisdicțional – Limite

[Statutul funcționarilor, art. 29 alin. (2)]

2.      Funcționari – Recrutare – Procedură având ca obiect ocuparea unui post de director – Raport al comitetului de preselecție – Obligația de motivare – Întindere

[Statutul funcționarilor, art. 29 alin. (2)]

3.      Funcționari – Recrutare – Procedură având ca obiect ocuparea unui post de director – Raport al comitetului de preselecție afectat de o neregularitate procedurală – Consecințe

1.      Larga putere de apreciere de care dispune autoritatea împuternicită să facă numiri în compararea meritelor persoanelor care și‑au depus candidatura pentru posturi vacante, în special atunci când postul care urmează a fi ocupat corespunde celor mai înalte grade din administrație precum postul de director în cadrul Curții de Conturi, trebuie exercitată cu respectarea tuturor reglementărilor relevante, cu alte cuvinte, nu numai a anunțului pentru ocuparea unui post vacant, ci și a eventualelor norme de conduită pe care și le‑a stabilit autoritatea pentru exercitarea puterii sale de apreciere precum directivele interne în materie de recrutare. Astfel, asemenea norme interne fac parte din cadrul legal a cărui aplicare autoritatea împuternicită să facă numiri, în exercitarea largii sale puteri de apreciere, nu o poate evita fără a preciza motivele care au determinat‑o să procedeze astfel decât cu încălcarea principiului egalității de tratament. În acest context, controlul Tribunalului privind exercitarea prerogativelor largi de care se poate prevala această autoritate competentă se limitează, în consecință, să verifice în principal dacă aceasta s‑a menținut în limite care nu pot fi criticate, în cadrul unei proceduri lipsite de nereguli, și nu a utilizat puterea sa de apreciere în compararea meritelor candidaților în mod vădit eronat sau în alte scopuri decât cele pentru care aceasta i‑a fost conferită.

(a se vedea punctele 40 și 41)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 22 martie 1995, Kotzonis/CES, T‑586/93, punctul 81 și jurisprudența citată; 25 octombrie 2005, Fardoom și Reinard/Comisia, T‑43/04, punctul 35 și jurisprudența citată

Tribunalul Funcției Publice: 22 octombrie 2008, Tzirani/Comisia, F‑46/07, punctul 67; 30 ianuarie 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, punctul 56 și jurisprudența citată

2.      În cadrul unei proceduri având ca obiect ocuparea unui post de director, motivarea raportului pe care comitetul de preselecție trebuie să îl prezinte autorității împuternicite să facă numiri potrivit normelor de procedură interne care prevăd un „raport motivat” nu poate consta exclusiv în indicarea numelui candidatului sau a candidaților reținuți și într‑o mențiune privind adoptarea sau neadoptarea în unanimitate a avizului comitetului de preselecție sau într‑o reiterare a procedurii și a criteriilor de evaluare aplicate. Acesta trebuie să conțină toate elementele de evaluare necesare pentru a permite autorității menționate să exercite în mod corect, după finalizarea procedurii de preselecție, prerogativele sale largi în materie de numire, cu respectarea strictă a normelor și a condițiilor pe care ea însăși și le‑a stabilit în mod voluntar, permițându‑i să înțeleagă evaluarea, efectuată de comitetul de preselecție, a candidaților reținuți și să efectueze ulterior ea însăși, după o analiză comparativă, alegerea celui mai potrivit candidat pentru exercitarea atribuțiilor care fac obiectul anunțului pentru ocuparea unui post vacant.

Precizările orale foarte succinte făcute de președintele comitetului de preselecție în cursul prezentării sale orale nu pot înlocui în niciun caz un raport scris care să prezinte un minimum de elemente de fapt care să permită, cu toată obiectivitatea necesară, să se discearnă și să se decidă care dintre candidații propuși de comitetul de preselecție trebuie ales.

(a se vedea punctele 44 și 52)

Trimitere la:

Curte: 23 septembrie 2004, Hectors/Parlamentul, C‑150/03 P, punctele 46 și 48-50

Tribunalul de Primă Instanță: 20 februarie 2002, Roman Parra/Comisia, T‑117/01, punctele 31 și 32; 18 septembrie 2003, Pappas/Comitetul Regiunilor, T‑73/01, punctul 60

3.      O neregularitate procedurală trebuie sancționată prin anularea deciziei atacate dacă s‑a stabilit că aceasta a putut influența conținutul respectivei decizii. Lipsa motivării unui raport al comitetului de preselecție, în condițiile în care acest comitet trebuie, potrivit normelor de procedură internă, să prezinte autorității împuternicite să facă numiri un raport motivat, constituie o neregularitate dovedită a procedurii de recrutare.

(a se vedea punctul 62)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 16 decembrie 1993, Moat/Comisia, T‑58/92, punctul 63; Pappas/Comitetul Regiunilor, citată anterior, punctul 71