Language of document : ECLI:EU:F:2013:151

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

zo 17. októbra 2013

Vec F‑69/11

BF

proti

Dvoru audítorov Európskej únie

„Verejná služba – Konanie na obsadenie pracovného miesta riaditeľa – Správa komisie pre predbežný výber – Odôvodnenie – Nedostatok – Protiprávnosť rozhodnutia o menovaní – Podmienky“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou žalobca BF navrhuje zrušenie rozhodnutia Dvora audítorov Európskej únie z 18. novembra 2010 o menovaní pani Z do funkcie riaditeľa riaditeľstva ľudských zdrojov a rozhodnutia Dvora audítorov z toho istého dňa o zamietnutí jeho kandidatúry na uvedené miesto, ako aj priznanie náhrady majetkovej a nemajetkovej ujmy

Rozhodnutie:      Rozhodnutia z 18. novembra 2010, ktorými Dvor audítorov Európskej únie menoval pani Z do funkcie riaditeľa riaditeľstva ľudských zdrojov a zamietol kandidatúru BF na toto miesto, sa zrušujú. Konanie o návrhu Dvora audítorov Európskej únie vyradiť zo spisu prílohy A 7 a A 11 žaloby sa zastavuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta. Dvor audítorov Európskej únie znáša vlastné trovy konania a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil BF.

Abstrakt

1.      Úradníci – Prijímanie – Konanie na obsadenie miesta riaditeľa – Porovnávacie hodnotenie zásluh uchádzačov – Voľná úvaha administratívy – Hranice – Dodržanie podmienok stanovených v oznámení o voľnom pracovnom mieste a pravidiel postupu prijatých na výkon voľnej úvahy – Súdne preskúmanie – Hranice

(Služobný poriadok úradníkov, článok 29 ods. 2)

2.      Úradníci – Prijímanie – Konanie na obsadenie miesta riaditeľa – Správa komisie pre predbežný výber – Povinnosť odôvodnenia – Rozsah

(Služobný poriadok úradníkov, článok 29 ods. 2)

3.      Úradníci – Prijímanie – Konanie na obsadenie miesta riaditeľa – Správa komisie pre predbežný výber postihnutá procesnou vadou – Dôsledky

1.      Pri výkone voľnej úvahy, ktorú má menovací orgán pri porovnávaní zásluh osôb, ktoré podali kandidatúru na voľné pracovné miesta, najmä pokiaľ obsadzované miesto je medzi najvyššími platovými triedami administratívy, ako je miesto riaditeľa na Dvore audítorov, musia byť dodržané všetky príslušné právne predpisy, teda nielen oznámenie o nábore, ale aj prípadné pravidlá postupu, ktorými je tento orgán vybavený pri výkone svojej voľnej úvahy, akými sú interné predpisy v oblasti prijímania. Také interné predpisy tvoria súčasť právneho rámca, od ktorého sa menovací orgán nemôže pri výkone svojej voľnej úvahy odchýliť bez toho, aby uviedol dôvody, ktoré ho k tomu viedli, inak by porušil zásadu rovnosti zaobchádzania. V tomto kontexte je preto preskúmanie Súdom pre verejnú službu týkajúce sa výkonu širokých oprávnení, ktoré môže príslušný orgán uplatniť, obmedzené predovšetkým na to, či uvedený orgán neprekročil hranice, voči ktorým nemožno mať výhrady, v rámci riadne vedeného konania a nepoužil svoju mieru voľnej úvahy pri porovnávaní zásluh uchádzačov zjavne nesprávne alebo na iné účely, než na ktoré mu bola zverená.

(pozri body 40 a 41)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 22. marca 1995, Kotzonis/HSV, T‑586/93, bod 81 a tam citovaná judikatúra; 25. októbra 2005, Fardoom a Reinard/Komisia, T‑43/04, bod 35 a tam citovaná judikatúra

Súd pre verejnú službu: 22. októbra 2008, Tzirani/Komisia, F‑46/07, bod 67; 30. januára 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, bod 56 a tam citovaná judikatúra

2.      V rámci konania na obsadenie voľného pracovného miesta riaditeľa nemôže odôvodnenie správy, ktorú komisia pre predbežný výber musí predložiť menovaciemu orgánu podľa vnútorných procesných predpisov vyžadujúcich „odôvodnenú správu“, spočívať iba v údaji o mene vybraného uchádzača alebo uchádzačov a poznámke o tom, či bolo stanovisko komisie pre predbežný výber prijaté jednomyseľne alebo nie, alebo v pripomenutí konania a kritérií na posudzovanie. Správa musí obsahovať všetky nevyhnutné prvky posúdenia umožňujúce uvedenému orgánu uplatniť riadne, po skončení predbežného výberu, svoje rozsiahle oprávnenia v oblasti menovania za prísneho dodržania pravidiel a podmienok, ktoré si sám dobrovoľne stanovil, správne pochopiť posúdenie vybraných uchádzačov, ktoré uskutočnila komisia pre predbežný výber a potom po porovnaní sám vybrať najvhodnejšieho uchádzača na plnenie úloh stanovených v oznámení o prijímaní.

V nijakom prípade nemôžu veľmi stručné ústne vyjadrenia predsedu komisie pre predbežný výber v rámci jeho ústneho prednesu nahradiť písomnú správu, ktorá má obsahovať minimum skutočností umožňujúcich s potrebnou úplnou objektivitou porovnanie a rozhodnúť, ktorého z uchádzačov navrhnutých komisiou na predbežný výber vybrať.

(pozri body 44 a 52)

Odkaz:

Súdny dvor: 23. septembra 2004, Hectors/Parlament, C‑150/03 P, body 46 a 48 až 50

Súd prvého stupňa: 20. februára 2002, Roman Parra/Komisia, T‑117/01, body 31 a 32; 18. septembra 2003, Pappas/Výbor regiónov, T‑73/01, bod 60

3.      Z dôvodu procesnej vady treba zrušiť napadnuté rozhodnutie, ak sa preukáže, že by vada mohla mať vplyv na obsah tohto rozhodnutia. Nedostatok odôvodnenia správy komisie pre predbežný výber, aj keď táto komisia podľa vnútorných procesných predpisov musí menovaciemu orgánu predložiť odôvodnenú správu, predstavuje závažnú vadu prijímacieho konania.

(pozri bod 62)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 16. decembra 1993, Moat/Komisia, T‑58/92, bod 63; Pappas/Výbor regiónov, už citovaný, bod 71