Language of document : ECLI:EU:F:2013:40

SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE (drugi senat)

z dne 21. marca 2013

Zadeva F‑93/11

Jamal Taghani

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Javni natečaj – Odločitev natečajne komisije o nepripustitvi k ocenjevalnim preizkusom – Pravna sredstva – Tožba, ki je bila na sodišče vložena, ne da bi se počakalo na izid pritožbenega postopka – Dopustnost – Sprememba obvestila o natečaju po izvedbi pristopnih testov – Načelo varstva zaupanja v pravo – Pravna varnost“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero J. Taghani na eni strani predlaga razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije javnega natečaja EPSO/AST/111/10, v skladu s katero se ga ne pripusti k ocenjevalnim preizkusom navedenega natečaja, na drugi pa naložitev Evropski komisiji povrnitve škode, ki naj bi jo utrpela zaradi te odločbe.

Odločitev: Odločba komisije za javni natečaj EPSO/AST/111/10 z dne 15. junija 2011, da se J. Taghanija ne pripusti k ocenjevalnim preizkusom, se razglasi za nično. Komisiji se naloži, da J. Taghaniju plača 1000 EUR. V preostalem delu se tožba zavrne. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Tožbe uradnikov – Pravni interes – Tožba zoper odločbo natečajne komisije – Sprememba obvestila o natečaju po izvedbi pristopnih testov – Kandidat, ki se ga ne more pripustiti k naslednji etapi natečaja tudi brez spremembe – Nedopustnost – Izjema

(Kadrovski predpisi, člen 91(1))

2.      Tožbe uradnikov – Tožba zoper odločbo o nepripustitvi k preizkusom natečaja – Možnost sklicevanja na nepravilnost obvestila o natečaju

(Kadrovski predpisi, člena 90(2) in (91))

3.      Tožbe uradnikov – Odločba natečajne komisije – Predhodna upravna pritožba – Fakultativnost – Tožba zoper odločbo natečajne komisije – Odločba, ki temelji na obvestilu o natečaju, spremenjenem po izvedbi pristopnih testov – Nevplivanje

(Kadrovski predpisi, člena 90(2) in (91(2))

4.      Tožbe uradnikov – Odločba natečajne komisije – Predhodna upravna pritožba – Fakultativnost – Vložitev – Posledice – Ohranitev pravice obrniti se neposredno na sodišče Unije

(Kadrovski predpisi, člena 90(2) in (91(2))

5.      Uradniki – Natečaj na podlagi kvalifikacij in preizkusov – Pogoji za uspeh – Določitev v obvestilu o natečaju – Sprememba obvestila o natečaju po izvedbi pristopnih testov, ki je povzročila zmanjšanje možnosti za uspeh kandidatov na teh testih – Kršitev načela varstva legitimnega pričakovanja

(Kadrovski predpisi, Priloga III, člen 1(1)(e))

6.      Uradniki – Natečaj na podlagi kvalifikacij in preizkusov – Pogoji za uspeh – Določitev v obvestilu o natečaju – Sprememba obvestila o natečaju po izvedbi pristopnih testov, ki je povzročila zmanjšanje možnosti za uspeh kandidatov na teh testih – Kršitev načela pravne varnosti

(Kadrovski predpisi, Priloga III, člen 1(1)(e))

7.      Uradniki – Načela – Sorazmernost – Obseg – Sklicevanje kot upravičenje ukrepa, ki je v nasprotju z načelom varstva legitimnega pričakovanja – Izključitev

1.      V okviru ničnostne tožbe zoper odločbo komisije, temelječo na obvestilu o natečaju, ki je bilo s popravkom spremenjeno po izvedbi pristopnih testov, in s katero tožeča stranka ni pripuščena k ocenjevalnim preizkusom, slednja nima pravnega interesa, če se izkaže, da tudi brez popravka ne bi bila pripuščena k nadaljevanju natečaja.

Vendar pa to ne velja, če v pravno zadostni meri ni dokazano, da tožeča stranka brez popravka ne bi bila pripuščena k naslednji fazi natečaja, in če zato neobstoj pravnega interesa tožeče stranke ni z gotovostjo dokazan.

(Glej točke 29, 31 in 32.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 9. november 2004, Vega Rodríguez proti Komisiji, T‑285/02 in T‑395/02, točki 25 in 27.

2.      Tožeča stranka ima pri obvestilih o natečaju – glede na posebnost postopka zaposlovanja, ki je zapleten upravni postopek, sestavljen iz vrste zelo tesno povezanih odločitev – pravico, da se na nepravilnosti med natečajem, vključno s tistimi, katerih vzrok je mogoče najti v besedilu obvestila o natečaju, sklicuje v okviru tožbe zoper poznejšo posamično odločbo, kot je odločba o nepripustitvi k ocenjevalnim preizkusom.

(Glej točko 38.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 16. september 1993, Noonan proti Komisiji, T‑60/92, točka 23;

Sodišče za uslužbence: 14. april 2011, Clarke in drugi proti UUNT, F‑82/08, točka 79 in navedena sodna praksa.

3.      Vložitev predhodne pritožbe je nujna, kadar je izpodbijani akt sprejel organ, pristojen za imenovanja, fakultativna pa, če ga je sprejela natečajna komisija.

Glede tožbe zoper odločbo natečajne komisije o nevpisu tožeče stranke na seznam kandidatov, ki so pri pristopnih testih dosegli najboljše ocene, se tožeča stranka lahko neposredno obrne na sodišče Unije, ne da bi bila potrebna predhodna pritožba, in to tudi če izpodbija kak element iz obvestila o natečaju ali popravek le-tega.

Poleg tega dejstvo, da odločba natečajne komisije temelji na obvestilu o natečaju, ki je bilo s popravkom spremenjeno po izvedbi pristopnih testov, ne povzroči, da neuspeli kandidat izgubi pravico do vložitve neposredne tožbe zoper odločbo natečajne komisije.

(Glej točke od 39 do 41.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: zgoraj navedena sodba Noonan proti Komisiji, točka 23;

Sodišče za uslužbence: 28. oktober 2010, Vicente Carbajosa in drugi proti Komisiji, F‑77/08, točke od 27 do 31 in od 35 do 37.

4.      Upravna pritožba ni smiselna, če je vložena zoper odločbe natečajne komisije, ker jih organ, pristojen za imenovanja, ne more spremeniti, tako da je pravno sredstvo, ki je na voljo zoper odločbo natečajne komisije, običajno tožba neposredno pri sodišču Unije.

V zvezi s tem niti iz Kadrovskih predpisov niti iz sodne prakse ne izhaja, da kandidat, ki je kljub temu pri organu, pristojnem za imenovanja, vložil pritožbo zoper odločbo natečajne komisije, ne more neposredno vložiti tožbe pri sodišču, ne da bi čakal na odločitev organa, pristojnega za imenovanja, o pritožbi. Nasprotno, kadar kandidat na natečaju pri organu, pristojnem za imenovanja, vloži upravno pritožbo, to ne glede na njen pravni pomen ne more učinkovati tako, da bi kandidat izgubil pravico do vložitve neposredne tožbe pri sodišču. Zato mora sodišče, če se je kandidat v navedenih okoliščinah odločil tožbo vložiti neposredno pri njem, ugotoviti, ali je bila ta vložena v treh mesecih in desetih dneh od takrat, ko je bil kandidat uradno obveščen o odločbi, ki posega v njegov položaj.

(Glej točke 44 in od 46 do 48.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 20. junij 2012, Cristina proti Komisiji, F‑66/11, točke 37, 40 in 41 in navedena sodna praksa.

5.      Sprememba pravil v zvezi z ocenjevanjem testov, določenih v obvestilu o natečaju, lahko vpliva na možnosti zadevne osebe za vpis na seznam kandidatov, pripuščenih k ocenjevalnim preizkusom, ker lahko takšna sprememba povzroči povečanje števila kandidatov, ki so dosegli najnižjo zahtevano oceno pri testih, s čimer zmanjša možnosti zadevne osebe, da je med najboljšimi kandidati. V zvezi s tem velja, da se z uporabo popravka obvestila o natečaju po izvedbi pristopnih testov ne spoštuje zagotovil, ki so bila zadevni osebi dana z obvestilom o natečaju, in se posledično s tem krši načelo varstva legitimnega pričakovanja.

Primerjalni preizkusi so po definiciji preizkusi, pri katerih se uspešnost vsakega kandidata ocenjuje glede na uspešnost drugih, tako da lahko število kandidatov, povabljenih k tem preizkusom, vpliva na oceno kandidatov, ki jo opravi natečajna komisija. Ta ocena odraža vrednostno presojo prispevkov kandidata glede na prispevke drugih kandidatov. Iz tega sledi, da večje kot je število kandidatov za tovrstni preizkus, višja je raven zahtev natečajne komisije glede teh dosežkov.

(Glej točke 71, 72, 75 in 89.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 5. marec 2003, Staelen proti Parlamentu, T‑24/01, točka 57.

6.      Z načelom pravne varnosti se želi zagotoviti predvidljivost pravnih situacij in pravnih razmerij v pravu Unije. Čeprav načelo pravne varnosti praviloma nasprotuje temu, da bi akt Skupnosti začel veljati pred objavo, je lahko izjemoma drugače, če to zahteva cilj, ki ga je treba doseči, in če se ustrezno upoštevajo legitimna pričakovanja zadevnih oseb. Ti pogoji niso izpolnjeni v primeru popravka obvestila o natečaju, ki spreminja ocenjevanje pristopnih testov navedenega natečaja po njihovi izvedbi.

Res je sicer, da lahko organ, pristojen za imenovanja, kadar po objavi obvestila o natečaju ugotovi, da so bili zahtevani pogoji strožji od tega, kar terjajo potrebe službe, bodisi nadaljuje postopek in zaposli manjše število uspešnih kandidatov od prvotno predvidenega bodisi ponovno začne postopek natečaja, tako da umakne prvotno obvestilo o natečaju in ga nadomesti s popravljenim obvestilom. Vendar pa sprejetja popravka obvestila o natečaju po izvedbi nekaterih preizkusov ni mogoče šteti za rešitev, ki bi bila enakovredna tema rešitvama.

(Glej točke od 76 do 78, 81 in 82.)

Napotitev na:

Sodišče: 15. september 2005, Irska proti Komisiji, C‑199/03, točka 69;

Sodišče prve stopnje: 2. oktober 1996, Vecchi proti Komisiji, T‑356/94, točka 56;

Splošno sodišče Evropske unije: 10 november 2010, UUNT proti Simõesu Dos Santosu, T‑260/09 P, točka 48 in navedena sodna praksa.

7.      V skladu z načelom sorazmernosti, ki je del splošnih načel prava Unije, je zakonitost ukrepa institucije Unije pogojena s tem, da je treba tedaj, ko je mogoče izbirati med več ustreznimi ukrepi, uporabiti najmanj omejujočega, povzročene nevšečnosti pa ne smejo biti čezmerne glede na želeni cilj. Vendar pa preudarki v zvezi s sorazmernostjo ukrepa ne morejo upravičiti sprejetja akta, ki krši načelo varstva legitimnega pričakovanja, kot to velja za spremembo obvestila o natečaju po izvedbi pristopnih testov, pri čemer se razume, da se načelo sorazmernosti uporabi le, kadar je mogoče izbirati med več ustreznimi ukrepi.

(Glej točko 88.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 21. oktober 2004, Schumann proti Komisiji, T‑49/03, točka 52;

Sodišče za uslužbence: 30. september 2010, Torijano Montero proti Svetu, F‑76/05, točka 81 in navedena sodna praksa.