Language of document : ECLI:EU:F:2013:178

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2013. november 7.

F‑94/12. sz. ügy

Luigi Marcuccio

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Az eljárási szabályzat 34. cikkének 1. és 6. §‑a – A keresetindítási határidőn belül telefaxon benyújtott keresetlevél – Ügyvéd saját kezű aláírása, amely eltér a keresetlevél eredeti, levélben továbbított példányán szereplő aláírástól – A kereset elkésettsége – Nyilvánvaló elfogadhatatlanság”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben L. Marcuccio többek között az 2011. december 2‑i panaszát elutasító 2012. április 23‑i és a 2011. május 30‑án benyújtott kérelmét elutasító 2011. szeptember 9‑i európai bizottsági határozat megsemmisítését, valamint az orvosi titoktartásnak a – rá vonatkozó, rokkantság megállapítására irányuló eljárásban 2005. május 27‑én döntést hozó – rokkantsági bizottság tevékenysége körében történő megsértéséből következő kár címén 20 000 euró kártérítés megfizetését kéri. A keresetlevél eredeti példányának postai úton történő benyújtását megelőzte egy iratnak a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához 2012. szeptember 10‑én, való megküldése, amelyet a postai úton benyújtott példány másolataként mutattak be.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. L. Marcuccio maga viseli saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – Az ügyvéd saját kezű aláírása – A szigorú alkalmazás lényeges szabálya – Hiány – Elfogadhatatlanság

(A Bíróság alapokmánya, 19. cikk, harmadik bekezdés és 21. cikk, első bekezdés és I. melléklet, 7. cikk, (1) bekezdés; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk 1. §)

2.      Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A keresetindítási határidőn belül telefax útján benyújtott kereset – Ügyvéd saját kezű aláírása, amely eltér a keresetlevél eredeti, levélben továbbított példányán szereplő aláírástól – Következmény – A keresetindítási határidő értékelésekor a telefax érkezési időpontja figyelembe vételének mellőzése

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 34. cikk; Személyzeti szabályzat, 91. cikk, (3) bekezdés)

1.      A Bíróság alapokmánya 19. cikkének harmadik bekezdéséből és 21. cikkének első bekezdéséből kitűnik, hogy minden felperest erre jogosult személynek kell képviselnie, és ebből következően az uniós bíróságokhoz érvényesen kizárólag az ilyen személy által aláírt keresetlevélben lehet fordulni. Ugyanezen alapokmány I. melléklete 7. cikkének (1) bekezdése értelmében e rendelkezések a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárásra is alkalmazandók. Márpedig sem a Bíróság alapokmánya, sem a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata nem ír elő semmiféle eltérést vagy kivételt e kötelezettség alól.

Ugyanis a felperes képviselőjének saját kezű aláírására vonatkozó követelmény a jogbiztonság érdekében garantálja a keresetlevél hitelességét, és kizárja annak kockázatát, hogy a keresetlevél nem az ügyvédtől vagy az arra feljogosított személytől származik. Ily módon ez utóbbi mint az igazságszolgáltatás segítője – a Bíróság alapokmányában és a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatában rá bízott – azon fő szerepet tölti be, hogy a felperes az ő közreműködése révén fordulhat a Közszolgálati Törvényszékhez. Ezért e követelményt lényeges eljárási szabálynak kell tekinteni és szigorúan kell alkalmazni, oly módon, hogy annak megsértése a kereset elfogadhatatlanságát vonja maga után.

(lásd a 20. és 21. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑174/96. P. sz., Lopes kontra Bíróság 1996. december 5‑én hozott végzésének 8. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat;

az Elsőfokú Bíróság T‑223/06. sz., Parlament kontra Eistrup ügyben 2007. május 23‑án hozott ítéletének 50–52. pontja.

2.      Az uniós közszolgálati jogvitákban az eljárási iratoknak az alkalmazandó határidőn belül történő benyújtása tekintetében a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 34. cikke nem teszi lehetővé az érintett fél képviselője számára azt, hogy két különböző saját kezű aláírást használjon – egyiket a Közszolgálati Törvényszék Hivatalához telefax útján küldött iraton és a másikat az említett Hivatalnak postai úton küldött vagy közvetlenül átadott eredeti példányon –, még ha ezen aláírások hitelesek is.

E körülmények között, amennyiben bebizonyosodik, hogy a Hivatalhoz – a Közszolgálati Törvényszékhez telefax útján eljuttatott példány továbbítását követő tíz napon belül – fizikai valójában benyújtott eredeti iraton nem ugyanaz az aláírás található mint amely a telefaxon elküldött dokumentumon szerepel, azt kell megállapítani, hogy az említett Közszolgálati Törvényszék Hivatalához két különböző eljárási irat érkezett be, amelyek mindegyikén kézzel írt aláírás szerepel még akkor is, ha az aláírásokat ugyanaz a személy helyezte el. Mivel a szöveg telefax útján történő továbbítása nem tesz eleget a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának 34. cikkében előírt jogbiztonsági feltételeknek, a telefax útján elküldött dokumentum továbbítási dátuma a keresetindítási határidő betartása szempontjából nem vehető figyelembe.

Egyébiránt a keresetindítási határidőt a személyzeti szabályzat 91. cikkének (3) bekezdése állapítja meg, amelytől a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata nem térhet el. Következésképpen lényeges az, hogy a kereset eredeti példányát legkésőbb e határidő lejártáig elkészítsék. E szempontból a telefax útján történő megküldés nem csak egy továbbítási mód, de lehetővé teszi annak bizonyítását is, hogy a Hivatalhoz határidőn túl beérkezett eredeti keresetet már a keresetindítási határidőn belül benyújtották.

(lásd a 23–25. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑426/10. sz., Bell & Ross BV kontra OHIM ügyben 2011. szeptember 22‑én hozott ítéletének 37–43. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑113/11. sz., Marcuccio kontra Bizottság ügyben 2013. február 21‑én hozott végzésének 22. pontja.