Language of document : ECLI:EU:F:2013:192

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

11 декември 2013 година

Дело F‑125/12

Alvaro Sesma Merino

срещу

Служба за хармонизация във вътрешния пазар
(марки, дизайни и модели) (СХВП)

„Публична служба — Длъжностни лица — Оценителен доклад — Цели за 2011/2012 г. — Акт, който не е увреждащ — Недопустима жалба“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, с която г‑н Sesma Merino иска да се отменят целите, които му е определила Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) за периода от 1 октомври 2011 г. до 30 септември 2012 г., както и СХВП да бъде осъдена да му заплати обезщетение в размер по преценка на Съда на публичната служба за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди

Решение:      Отхвърля жалбата. Осъжда г‑н Sesma Merino да понесе направените от него съдебни разноски и разноските на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).

Резюме

Искове и жалби на длъжностните лица — Акт с неблагоприятни последици — Понятие — Подготвителен акт — Формално определяне на целите за следващата година при изготвянето на оценителен доклад — Изключване

(член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

Решението, с което се приема окончателният текст на оценителен доклад, е акт с неблагоприятни последици, когато оценяваното длъжностно лице или оценяваният служител смята, че атестацията му е извършена незаконосъобразно поради наличието на неправилни неблагоприятни за него изводи. Подобно решение може да се отрази на служебното положение и кариерата на длъжностното лице или служителя, доколкото може да окаже отрицателно влияние върху възможностите му за по-нататъшно професионално развитие. Следователно заинтересованото лице трябва да получи възможност да изложи надлежно становището си относно обстоятелствата, взети предвид в негов ущърб във въпросното решение.

За сметка на това определянето на целите за следващата година е важно за преценката на работата на длъжностното лице или служителя през тази следваща година и за изготвянето на оценителния доклад във връзка с тези цели. Следователно, когато става дума за оценяване на заслугите, решението, с което се определят цели, може да породи правни последици, годни да засегнат интересите на длъжностното лице или служителя, като промени съществено правното му положение, едва към момента на изготвянето на оценителния доклад за периода, за който са поставени тези цели, тъй като едва в този момент администрацията може да се произнесе окончателно дали са изпълнени поставените за този период цели или не, и евентуално да отрази това обстоятелство в изводите си за работата на жалбоподателя в оценителния доклад.

Оттук следва, че определянето на целите е просто подготвителен акт, който предхожда и е необходим за крайното решение, което се взема в следващата процедура за оценяване.

(вж. точки 24—26 и 31)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 12 юли 2005 г., De Bry/Комисия, T‑157/04, точка 81

Съд на публичната служба — 10 ноември 2009 г., N/Парламент, F‑71/08, точка 51