Language of document : ECLI:EU:F:2013:192

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(kolmas jaosto)

11 päivänä joulukuuta 2013

Asia F‑125/12

Alvaro Sesma Merino

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointikertomus – Tavoitteet 2011/2012 – Toimi, joka ei ole asianosaiselle vastainen – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat

Aihe:      SEUT 270 artiklaan perustuva kanne, jossa Alvaro Sesma Merino vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) hänelle ajalle 1.10.2011–30.9.2012 vahvistamat tavoitteet ja velvoittamaan SMHV:n maksamaan hänelle asianmukaisen korvauksen, jonka määrä jätetään virkamiestuomioistuimen harkittavaksi, hänelle väitetysti aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä ja aineettomasta vahingosta.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta. Alvaro Sesma Merino vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Valmisteleva toimi – Tulevan vuoden tavoitteiden virallinen vahvistaminen arviointikertomuksen laatimisen yhteydessä, joka ei ole virkamiehelle vastainen toimi

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta)

Päätös, jolla päätetään arviointikertomuksen lopullisesta versiosta, on virkamiehelle vastainen toimi silloin, kun arvioinnin kohteena oleva virkamies tai toimihenkilö katsoo perusteettomien epäedullisten arvioiden perusteella tulleensa arvioiduksi lainvastaisella tavalla. Tällainen päätös voi vaikuttaa asianomaisen virkamiehen tai toimihenkilön hallinnolliseen asemaan ja virkauraan, koska sillä voi olla kielteinen vaikutus hänen ammatillisiin tulevaisuudennäkymiinsä. Näin ollen asianomaisen henkilön on kyettävä häntä hyödyttävällä tavalla lausumaan niistä mainitun päätöksen perusteena olevista seikoista, jotka häntä vastaan on esitetty.

Tulevalle vuodelle vahvistetut tavoitteet ovat sitä vastoin olennainen tekijä arvioitaessa virkamiehen tai toimihenkilön suorituksia seuraavana vuonna ja laadittaessa häntä koskevaa arviointikertomusta, joka liittyy näihin tavoitteisiin. Näin ollen tavoitteiden vahvistamisesta tehdyllä päätöksellä voi ansioiden arvioinnin yhteydessä olla sellaisia oikeusvaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa virkamiehen tai toimihenkilön etuihin muuttaen tämän oikeusasemaa selvästi, vasta laadittaessa häntä koskevaa arviointikertomusta siltä ajanjaksolta, jolle tavoitteet on vahvistettu, koska vasta silloin hallinto voi tehdä lopullisen päätöksensä siitä, onko tälle ajanjaksolle asetetut tavoitteet saavutettu, ja tehdä tästä mahdolliset päätelmät kantajan suoritusten arvioimiseksi hänen arviointikertomuksessaan.

Näin ollen asetettujen tavoitteiden vahvistaminen on ainoastaan valmisteleva toimenpide, joka edeltää seuraavan arviointikierroksen yhteydessä tehtävää lopullista päätöstä ja on sen kannalta välttämätön.

(ks. 24–26 ja 31 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-157/04, De Bry v. komissio, 12.7.2005, 81 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑71/08, N v. parlamentti, 10.11.2009, 51 kohta