Language of document : ECLI:EU:F:2013:192


SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

(tretji senat)

z dne 11. decembra 2013

Zadeva F‑125/12

Alvaro Sesma Merino

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

„Javni uslužbenci – Uradniki – Ocenjevalno poročilo – Cilji za obdobje 2011/2012 – Akt, ki ne posega v položaj – Nedopustna tožba“

Predmet:      Tožba, ki je bila vložena na podlagi člena 270 PDEU, s katero A. Sesma Merino predlaga, naj se cilji, ki jih je zanj določil Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) za obdobje od 1. oktobra 2011 do 30. septembra 2012 razglasijo za nične ter naj se UUNT naloži plačilo odškodnine za povzročeno moralno in nepremoženjsko škodo v primernem znesku, ki ga določi Splošno sodišče po lastni presoji.

Odločitev:      Tožba se zavrne. A. Sesma Merino nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli).

Povzetek

Pritožbe uradnikov – Akt, ki posega v položaj – Pojem – Pripravljalni akt – Formalna določitev ciljev za prihodnje leto pri izdelavi ocenjevalnega poročila – Izključitev

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 90(2))

Odločba, s katero se določi obvezno ocenjevalno poročilo v njegovi končni različici, je akt, ki posega v položaj, če ocenjevani uradnik ali začasni uslužbenec meni, da je bilo njegovo ocenjevanje nezakonito zaradi neutemeljenih neugodnih ocen. Taka odločba lahko prizadene upravni status in kariero zadevnega uradnika ali začasnega uslužbenca, ker lahko negativno vpliva na njegovo poklicno prihodnost. Zato mora biti zadevni osebi omogočena ustrezna predstavitev njenih stališč glede dokazov proti njej za utemeljitev navedene odločbe.

Nasprotno pa je določitev ciljev za prihodnje leto bistvena pri presoji storitev uradnika ali uslužbenca v naslednjem letu in pri sestavi njegovega ocenjevalnega poročila v zvezi s temi cilji. Zato lahko odločba, s katero so določeni cilji znotraj ocenjevalnega obdobja uspešnosti, ustvari pravne učinke, ki vplivajo na interese uradnika ali začasnega uslužbenca tako, da bistveno spremenijo njegov pravni položaj, šele v trenutku izdelave ocenjevalnega poročila za obdobje, za katero so bili ti cilji določeni, saj lahko uprava šele v tem trenutku sprejme dokončno stališče glede izpolnitve ciljev, ki so bili določeni za to obdobje, in ga po potrebi upošteva pri presoji storitev tožeče stranke v ocenjevalnem poročilu.

Iz tega sledi, da je določitev ciljev le predhoden pripravljalen ukrep, ki je potreben za končno odločbo, ki se sprejme v naslednjem ocenjevalnem obdobju.

(Glej točke od 24 do 26 in 31.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 12. julij 2005, De Bry proti Komisiji, T‑157/04, točka 81;

Sodišče za uslužbence: 10. november 2009, N proti Parlamentu, F‑71/08, točka 51.