Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

9 декември 2013 година

Дело F‑3/12

Luigi Marcuccio

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Социално осигуряване — Член 72 от Правилника — Решение на Комисията за отказ да се възстановят изцяло някои медицински разходи, направени от жалбоподателя — Продължителност на производството — Иск за обезщетение — Жалба, която е отчасти явно недопустима и отчасти явно лишена от всякакво правно основание“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Marcuccio иска по същество обезщетение на вредите, които твърди, че е претърпял вследствие на неразумния срок на административното производство по молбата, която е предявил до Европейската комисия на 25 ноември 2002 г., за пълно възстановяване на медицинските му разходи на основание член 72 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (наричан по-нататък „правилникът“)

Решение:      Отхвърля жалбата отчасти явно недопустима и отчасти явно лишена от всякакво правно основание. Г‑н Luigi Marcuccio понася направените от него съдебни разноски, както и разноските на Европейската комисия в настоящото производство.

Резюме

Извъндоговорна отговорност — Нарушение на задължението за мотивиране — Извъндоговорна отговорност на Съюза — Липса

(член 340, втора алинея ДФЕС)

Нарушението на задължението за мотивиране не е от естество да ангажира извъндоговорната отговорност на Съюза.

(вж. точка 33)

Позоваване на:

Общ съд — 20 ноември 2012 г., Marcuccio/Комисия, T‑491/11 P, точка 21 и цитираната съдебна практика