Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

9. detsember 2013

Kohtuasi F‑3/12

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Personalieeskirjade artikkel 72 – Komisjoni otsus, millega keeldutakse hageja ravikulude 100%‑lisest hüvitamisest – Menetluse kestus – Kahju hüvitamise nõue – Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega L. Marcuccio palub sisuliselt hüvitada kahju, mis talle väidetavalt tekkis sellise haldusmenetluse kestuse tõttu, mis puudutab tema poolt 25. novembril 2002 Euroopa Komisjonile esitatud taotlust ravikulude 100%‑liseks hüvitamiseks Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade (edaspidi „personalieeskirjad”) artikli 72 alusel.

Otsus:      Jätta hagi osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata ja osaliselt ilmselge õigusliku põhjendamatuse rahuldamata. Jätta L. Marcuccio kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Lepinguväline vastutus – Põhjendamiskohustuse rikkumine – Liidu lepinguväline vastutus – Puudumine

(ELTL artikli 340 teine lõik)

Põhjendamiskohustuse rikkumine ei too kaasa liidu lepinguvälist vastutust.

(vt punkt 33)

Viide:

Euroopa Liidu Üldkohus: 20. november 2012, kohtuasi T‑491/11 P: Marcuccio vs. komisjon (punkt 21 ja seal viidatud kohtupraktika).