Language of document : ECLI:EU:F:2013:210

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
(trzecia izba)

z dnia 9 grudnia 2013 r.

Sprawa F‑3/12

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Artykuł 72 regulaminu pracowniczego – Odmowna decyzja Komisji w sprawie zwrotu 100% kosztów leczenia poniesionych przez skarżącego – Czas trwania postępowania – Skarga odszkodowawcza – Skarga w części oczywiście niedopuszczalna, a w części oczywiście pozbawiona podstawy prawnej

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda zasadniczo naprawienia szkody, którą jego zdaniem poniósł w związku z przewlekłością postępowania administracyjnego w przedmiocie skierowanego w dniu 25 listopada 2002 r. do Komisji Europejskiej wniosku o uzyskanie zwrotu 100% kosztów leczenia na podstawie art. 72 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (zwanego dalej „regulaminem pracowniczym”).

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona w części jako oczywiście niedopuszczalna, a w części jako oczywiście pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej. Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Streszczenie

Odpowiedzialność pozaumowna – Naruszenie obowiązku uzasadnienia – Odpowiedzialność pozaumowna Unii – Brak

(art. 340 akapit drugi TFUE)

Naruszenie obowiązku uzasadnienia nie może powodować powstania odpowiedzialności pozaumownej Unii.

(zob. pkt 33)

Odesłanie:

Sąd Unii Europejskiej: sprawa T‑491/11 P Marcuccio przeciwko Komisji, 20 listopada 2012 r., pkt 21 i przytoczone tam orzecznictwo