Language of document :

Решение на Съда на публичната служба ( трети състав) от 14 май 2014 г. — Alexandrou/Комисия

(Дело F-34/13)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Обявление за конкурс EPSO/AD/231/12 — Недопускане до участие в изпитите за оценяване — Достъп до документи)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Christodoulos Alexandrou (Люксембург, Люксембург) (представител: R. Duta, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на решението на комисията за конкурса EPSO/AD/231/12 да не допусне жалбоподателя до изпитите за оценяване от този конкурсДиспозитивОтхвърля жалбата.Осъжда г-н Alexandrou да понесе направените от него съдебни разноски и да заплати съдебните разноски на Европейската комисия.