Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 14. maj 2014 – Alexandrou mod Kommissionen

(Sag F-34/13) 1

(Personalesag – almindelig udvægelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/231/12 – ikke adgang til at deltage i bedømmelsesprøverne – aktindsigt)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Christodoulos Alexandrou (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat R. Duta)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved B. Eggers og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AD/231/12 trufne afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til nævnte udvælgelsesprøves bedømmelsesprøver.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Christodoulos Alexandrou bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

____________

1 EUT C 207 af 20.7.2013, s. 58.