Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 14 май 2014 г. — Alexandrou/Комисия

(Дело F-140/12)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание EPSO/AD/231/12 — Достъп до документите — Отказ на потвърдителното заявление за достъп до въпросите с възможност за избор на правилен отговор, съдържащи се в тестовете за достъп)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Christodoulos Alexandrou (Люксембург, Люксембург) (представител: R. Duta, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: B. Eggers и G. Gattinara)

Предмет

Искане за отмяна на отказа по потвърдителното заявление, подадено от жалбоподателя до Комисията, за достъп до някои от въпросите, които са му били зададени в процедурата по предварителен подбор в рамките на конкурса на общо основание EPSO/AD/230 231/12ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-н Alexandrou понася направените от него съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски, направени от Европейската комисия