Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 14 maja 2014 r. – Alexandrou przeciwko Komisji

(Sprawa F-140/12)1

(Służba publiczna – Konkurs otwarty EPSO/AD/231/12 – Dostęp do dokumentów – Oddalenie wniosku potwierdzającego o uzyskanie dostępu do pytań wielkokrotnego wyboru zadanych w testach wstępnych)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Christodoulos Alexandrou (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat R. Duta)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: B. Eggers i G. Gattinara, pełnomocnicy)Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności oddalenia wniosku potwierdzającego, złożonego przez skarżącego do Komisji, o uzyskanie dostępu do kilku pytań zadanych skarżącemu w ramach procesu preselekcji konkursu otwartego EPSO/AD/230-231/12.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Christodoulos Alexandrou pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.