Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 kwietnia 2014 r. – ZZ przeciwko Radzie

(Sprawa F-38/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Służba Publiczna – Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Sekretarza Generalnego Rady w sprawie nałożenia kary wydalenia ze służby z obniżeniem renty inwalidzkiej o 15% do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Żądania strony skarżącej

Uznanie niniejszej skargi za dopuszczalną;Stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i w razie potrzeby decyzji oddalającej zażalenie; obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.