Language of document :

6. mail 2014 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-42/14)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus määrata hagejale distsiplinaarkaristusena kolme järgu võrra madalamasse järku tagandamine liikmesriigi ja personalieeskirjades ette nähtud peretoetuste kattumise välistamise reegli rikkumise eest.

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse 24. juuni 2013. aasta otsus määrata hagejale distsiplinaarkaristusena kolme järgu võrra madalamasse järku tagandamine;

vajadusel tühistada ametisse nimetava asutuse 24. jaanuari 2014. aasta otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata ja millest hagejat teavitati 27. jaanuaril 2014;

mõista kohtukulud välja kostjalt.