Language of document : ECLI:EU:C:2013:43

Vec C‑12/11

Denise McDonagh

proti

Ryanair Ltd

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Dublin Metropolitan District Court)

„Letecká doprava – Nariadenie (ES) č. 261/2004 – Pojem ,mimoriadne okolnosti‘ – Povinnosť poskytnúť pomoc cestujúcim v prípade zrušenia letu z dôvodu ,mimoriadnych okolností‘ – Sopečná erupcia spôsobujúca uzatvorenie vzdušného priestoru – Erupcia islandskej sopky Eyjafjallajökull“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 31. januára 2013

1.        Doprava – Letecká doprava – Nariadenie č. 261/2004 – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Nedodržanie povinnosti poskytnúť starostlivosť leteckým dopravcom – Nárok cestujúceho na náhradu – Rozsah

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, článok 5 ods. 1 písm. b) a článok 9]

2.        Doprava – Letecká doprava – Nariadenie č. 261/2004 – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Mimoriadne okolnosti – Pojem – Uzatvorenie vzdušného priestoru po erupcii sopky – Zahrnutie – Oslobodenie leteckých dopravcov od povinnosti poskytnúť starostlivosť cestujúcim – Neexistencia

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, prvé a druhé odôvodnenie, článok 5 ods. 1 písm. b) a článok 9]

3.        Doprava – Letecká doprava – Nariadenie č. 261/2004 – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Povinnosť poskytnúť starostlivosť cestujúcim v prípade zrušenia letu z dôvodu mimoriadnych okolností – Rozsah – Obmedzenie z hľadiska času alebo finančné obmedzenie – Neexistencia

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, článok 5 ods. 3 a článok 9)

4.        Doprava – Letecká doprava – Nariadenie č. 261/2004 – Spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Povinnosť poskytnúť starostlivosť cestujúcim v prípade zrušenia letu z dôvodu mimoriadnych okolností – Nedodržanie – Právo na náhradu – Rozsah

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, článok 5 ods. 1 písm. b) a článok 9]

5.        Doprava – Letecká doprava – Nariadenie č. 261/2004 – Opatrenia spočívajúce v pomoci a náhradách cestujúcim a starostlivosti o nich v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Podmienky poskytnutia – Montrealský dohovor – Neuplatniteľnosť

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004; Montrealský dohovor z roku 1999)

6.        Doprava – Letecká doprava – Nariadenie č. 261/2004 – Opatrenia spočívajúce v pomoci a náhradách cestujúcim a starostlivosti o nich v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov – Povinnosť poskytnúť starostlivosť cestujúcim v prípade zrušenia letu z dôvodu mimoriadnych okolností – Porušenie zásady zákazu diskriminácie – Neexistencia

[Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 261/2004, článok 5 ods. 1 písm. b) a článok 9]

1.        Cestujúci v leteckej doprave sa môže s cieľom získať náhradu od leteckého dopravcu za náklady, ktoré mal znášať letecký dopravca na základe uvedených ustanovení, odvolávať pred vnútroštátnym súdom na to, že letecký dopravca nedodržal svoju povinnosť poskytnúť starostlivosť stanovenú v článku 5 ods. 1 písm. b) a článku 9 nariadenia č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

(pozri bod 24)

2.        Článok 5 nariadenia č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, sa má vykladať v tom zmysle, že také okolnosti, ako je aj uzatvorenie časti európskeho vzdušného priestoru po erupcii sopky, predstavujú „mimoriadne okolnosti“ v zmysle tohto nariadenia, ktoré nezbavujú leteckých dopravcov povinnosti poskytnúť starostlivosť stanovenú v článku 5 ods. 1 písm. b) a článku 9 nariadenia č. 261/2004.

Určenie významu a rozsahu pojmov, pre ktoré právo Únie neposkytuje nijakú definíciu, sa totiž musí zistiť podľa ich obvyklého významu v bežnom jazyku, pričom sa zároveň zohľadnia súvislosti, v ktorých sa používajú, ako aj účel sledovaný právnou úpravou, v ktorej sa nachádzajú. V tejto súvislosti v kontexte leteckej dopravy pojem „mimoriadne okolnosti“ znamená doslovne udalosť, ktorá nepatrí do obvyklého výkonu činnosti dotknutého dopravcu a vymyká sa jeho účinnej kontrole z dôvodu povahy alebo pôvodu takejto udalosti. Inými slovami, ide o všetky okolnosti, ktoré sa vymykajú kontrole leteckého dopravcu, a to bez ohľadu na povahu týchto okolností a ich závažnosť.

Letecký dopravca má však povinnosť poskytnúť starostlivosť na základe článku 9 nariadenia č. 261/2004 bez ohľadu na to, aká udalosť spôsobila zrušenie letu. V tejto súvislosti z odôvodnení 1 a 2 uvedeného nariadenia jasne vyplýva, že jeho cieľom je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany cestujúcich a zohľadňuje požiadavky ochrany spotrebiteľov vo všeobecnosti, keďže zrušenie letu spôsobuje cestujúcim vážne nepríjemnosti.

(pozri body 28, 29, 31, 34, bod 1 výroku)

3.        Zo znenia nariadenia č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, nevyplýva nijaké obmedzenie, či už z hľadiska času, alebo finančné, poskytnúť za mimoriadnych okolností cestujúcim starostlivosť v zmysle článku 5 ods. 3 uvedeného nariadenia.

Z článku 9 uvedeného nariadenia totiž vyplýva, že letecký dopravca má všetky povinnosti poskytnúť starostlivosť cestujúcim, ktorých let bol zrušený, v plnom rozsahu počas celého obdobia, kedy musia dotknutí cestujúci čakať na presmerovanie.

V tejto súvislosti poskytnutie starostlivosti takýmto cestujúcim sa zdá ako obzvlášť dôležité v prípade vzniku mimoriadnych okolností pretrvávajúcich v čase, čo je práve v prípade, keď čakanie spôsobené zrušením letu je osobitne dlhé, takže sa treba uistiť, že cestujúci v leteckej doprave, ktorého let bol zrušený, má prístup k výrobkom a službám základnej potreby, a to počas celého obdobia čakania.

(pozri body 40 – 42)

4.        Článok 5 ods. 1 písm. b) a článok 9 nariadenia č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, sa majú vykladať v tom zmysle, že v prípade zrušenia letu z dôvodu „mimoriadnych okolností“, ktorých dĺžka trvania bola osobitne dlhá, povinnosť poskytnúť starostlivosť cestujúcim v leteckej doprave upravená v týchto ustanoveniach musí byť splnená bez toho, aby to malo dosah na platnosť uvedených ustanovení.

V tejto súvislosti okolnosť, podľa ktorej povinnosť poskytnúť starostlivosť má určité finančné dôsledky pre leteckých dopravcov, nie je v rozpore so zásadou proporcionality, lebo tieto dôsledky nemožno považovať za neprimerané vzhľadom na cieľ vysokej ochrany cestujúcich. Dôležitosť, ktorú totiž má cieľ ochrany spotrebiteľov, teda vrátane cestujúcich v leteckej doprave, môže odôvodniť negatívne hospodárske dôsledky, dokonca aj značné, vzniknuté určitým hospodárskym subjektom. Okrem toho leteckí dopravcovia musia ako obozretní prevádzkovatelia predpokladať vznik prípadných nákladov vyplývajúcich z ich povinnosti poskytnúť starostlivosť, pričom náklady vzniknuté plnením tejto povinnosti môžu navyše premietnuť do cien leteniek.

Cestujúci v leteckej doprave však môže získať ako náhradu za to, že letecký dopravca nedodržal svoju povinnosť poskytnúť starostlivosť uvedenú v článku 5 ods. 1 písm. b) a článku 9 nariadenia č. 261/2004, len vrátenie súm, ktoré sú vzhľadom na vlastné okolnosti každého prípadu nutné, vhodné a primerané na účely nápravy zlyhania leteckého dopravcu, ktorý neposkytol starostlivosť uvedenému cestujúcemu, čo prináleží posúdiť vnútroštátnemu súdu.

(pozri body 47 – 51, 66, bod 2 výroku)

5.        Štandardizované a okamžité nápravné opatrenia stanovené nariadením č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, nepatria medzi opatrenia, ktorých podmienky uplatnenia upravuje Montrealský dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu. Preto nie je potrebné posúdiť platnosť uvedených ustanovení vzhľadom na zásadu spravodlivého vyváženia záujmov stanovenú v uvedenom dohovore.

(pozri body 52, 53)

6.        Článok 5 ods. 1 písm. b) a článok 9 nariadenia č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, ktorými sa leteckým dopravcom ukladá povinnosť poskytnúť starostlivosť cestujúcim za mimoriadnych okolností, neporušujú zásadu zákazu diskriminácie.

Situácia podnikov v odvetví prevádzky rôznych spôsobov dopravy nie je totiž porovnateľná, keďže vzhľadom na spôsob ich fungovania, podmienky ich dostupnosti a rozmiestnenia ich sietí nie sú tieto rôzne spôsoby dopravy, pokiaľ ide o podmienky ich používania, zameniteľné. Za týchto okolností normotvorca Únie mohol zaviesť pravidlá stanovujúce úroveň ochrany spotrebiteľa líšiace sa v závislosti od dotknutého odvetvia dopravy.

(pozri body 56 – 58)