Language of document : ECLI:EU:C:2013:43

Mål C‑12/11

Denise McDonagh

mot

Ryanair Ltd

(begäran om förhandsavgörande från Dublin Metropolitan District Court)

”Luftfart – Förordning (EG) nr 261/2004 – Begreppet extraordinära omständigheter – Skyldigheten att erbjuda assistans till passagerare när en flygning har ställts in på grund av extraordinära omständigheter – Vulkanutbrott som medfört att luftrummet stängts – Den isländska vulkanen Eyjafjallajökulls utbrott”

Sammanfattning – Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 31 januari 2013

1.        Transport – Luftfart – Förordning nr 261/2004 – Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar – Lufttrafikföretag har åsidosatt sin skyldighet att ge service – Passagerares rätt till kompensation – Räckvidd

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 261/2004, artiklarna 5.1 b och 9)

2.        Transport – Luftfart – Förordning nr 261/2004 – Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar – Extraordinära omständigheter – Begrepp – Stängning av luftrummet till följd av vulkanutbrott – Omfattas – Undantag från lufttrafikföretagens skyldighet att ge service – Föreligger inte

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 261/2004, skälen 1 och 2, artiklarna 5.1 b och 9)

3.        Transport – Luftfart – Förordning nr 261/2004 – Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar – Skyldighet att erbjuda passagerarna service när en flygning ställs in på grund av extraordinära omständigheter – Räckvidd – Tids- eller beloppsmässig begränsning – Föreligger inte

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 261/2004, artiklarna 5.3 och 9)

4.        Transport – Luftfart – Förordning nr 261/2004 – Gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar – Skyldighet att erbjuda passagerarna service när en flygning ställs in på grund av extraordinära omständigheter – Åsidosättande – Rätt till ersättning – Räckvidd

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 261/2004, artiklarna 5.1 b och 9)

5.        Transport – Luftfart – Förordning nr 261/2004 – Assistans, service och kompensation till passagerare vid inställda eller kraftigt försenade flygningar – Villkor för användning – Montrealkonventionen– Otillämplighet

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 261/2004; Montrealkonventionen av 1999)

6.        Transport – Luftfart – Förordning nr 261/2004 – Assistans, service och kompensation till passagerare vid inställda eller kraftigt försenade flygningar – Skyldighet att erbjuda passagerarna service när en flygning ställs in på grund av extraordinära omständigheter – Åsidosättande av icke-diskrimineringsprincipen – Föreligger inte

(Europaparlamentets och rådets förordning nr 261/2004, artiklarna 5.1 b och 9)

1.        En flygpassagerare kan vid en nationell domstol åberopa att ett lufttrafikföretag har åsidosatt sin skyldighet att erbjuda service enligt artiklarna 5.1 b och 9 i förordning nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar, för att få ersättning från företaget för de kostnader som passageraren har haft och som företaget enligt dessa bestämmelser skulle ha bestått.

(se punkt 24)

2.        Artikel 5 i förordning nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ska tolkas så, att sådana omständigheter som stängningen av en del av det europeiska luftrummet till följd av ett vulkanutbrott utgör extraordinära omständigheter, i den mening som avses i förordningen, vilka inte befriar lufttrafikföretagen från deras skyldighet enligt artiklarna 5.1 b och 9 i förordningen att erbjuda service.

Fastställandet av betydelsen av och räckvidden för sådana uttryck som inte definierats i unionsrätten ska nämligen ske i enlighet med deras normala betydelse i vanligt språkbruk, med beaktande av det sammanhang i vilket de används och de mål som eftersträvas genom det regelverk i vilket de ingår. Inom luftfarten avses med extraordinära omständigheter en händelse som till sin art eller sitt ursprung faller utanför det berörda lufttrafikföretagets normala verksamhet och som ligger utanför dess faktiska kontroll. Med andra ord avses alla omständigheter som ligger utanför lufttrafikföretagets kontroll oavsett omständigheternas art och allvar.

Lufttrafikföretaget är skyldigt att erbjuda service enligt artikel 9 i förordning nr 261/2004 oavsett vilka omständigheter som orsakat att flygningen ställts in. Det framgår vidare klart av skälen 1 och 2 i förordning nr 261/2004 att denna förordning har till syfte att sörja för ett långtgående skydd för flygpassagerarna varvid hänsyn tas till de allmänna konsumentskyddskraven, eftersom inställda flygningar skapar allvarliga olägenheter för passagerarna.

(se punkterna 28, 29, 31, 34 samt punkt 1 i domslutet)

3.        Det framgår inte av lydelsen i förordning nr 262/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar, att skyldigheten att erbjuda passagerarna service vid extraordinära omständigheter i enlighet med artikel 5.3, skulle vara tids- eller beloppsmässigt begränsad.

Det följer nämligen av artikel 9 i nämnda förordning att lufttrafikföretaget omfattas av samtliga skyldigheter att erbjuda service till passagerarna vid inställd flygning under hela den tid passagerarna måste vänta på ombokning.

Service till sådana passagerare är särskilt viktig när det inträffar extraordinära omständigheter som pågår en längre tid. Det är just i de fall då väntetiden på grund av en inställd flygning är särskilt lång som det krävs att passagerarna under hela väntetiden garanteras tillgång till absolut nödvändiga varor och tjänster.

(se punkterna 40–42)

4.        Artiklarna 5.1 b och 9 i förordning nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ska tolkas så, att när en flygning ställs in på grund av extraordinära omständigheter, vilka pågår under särskilt lång tid, så måste skyldigheten enligt dessa bestämmelser att erbjuda flygpassagerarna service uppfyllas, utan att bestämmelsernas giltighet påverkas.

Den omständigheten att skyldigheten att erbjuda service oundvikligen medför ekonomiska följder för lufttrafikföretagen innebär inte ett åsidosättande av proportionalitetsprincipen. Dessa följder kan nämligen inte anses vara oproportionerliga i förhållande till målet att tillförsäkra passagerarna ett långtgående skydd. Det viktiga målet att skydda konsumenterna, däribland således även flygpassagerare, kan nämligen motivera negativa ekonomiska följder, till och med betydande sådana, för vissa ekonomiska aktörer. Lufttrafikföretagen bör som aktsamma aktörer budgetera kostnader för att i förekommande fall uppfylla sina skyldigheter att erbjuda service och de kan vidare ta ut dessa kostnader på biljettpriset.

En flygpassagerare kan dock, som ersättning för att lufttrafikföretaget inte uppfyllt sin skyldighet enligt artiklarna 5.1 b och 9 i förordning nr 261/2004 att erbjuda service, endast få ersättning för sådana utlägg som med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet visat sig vara nödvändiga, lämpliga och rimliga för att täcka lufttrafikföretagets brister när det gäller att erbjuda passageraren service. Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma detta.

(se punkterna 47–51 och 66 samt punkt 2 i domslutet)

5.        De standardiserade och omedelbara kompensationsåtgärder som föreskrivs i förordning nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar ingår inte bland de åtgärder för vilka villkoren för genomförande anges i Montrealkonventionen om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter. Giltigheten av dessa bestämmelser ska således inte prövas mot bakgrund av principen om en rättvis sammanvägning av alla intressen i Montrealkonventionen.

(se punkterna 52 och 53)

6.        Artiklarna 5.1 b och 9 i förordning nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar, enligt vilka lufttrafikföretagen är skyldiga att erbjuda passagerarna service vid extraordinära omständigheter, strider inte mot icke‑diskrimineringsprincipen.

Situationen för transportföretag som är verksamma i olika branscher är nämligen inte jämförbar, eftersom, mot bakgrund av hur färdsätten fungerar, hur tillgängliga de är och hur respektive transportnät är uppbyggt, är de olika färdsätten inte utbytbara med avseende på villkoren för deras användning. Under dessa omständigheter kunde unionslagstiftaren anta regler i vilka nivån på konsumentskyddet varierar i förhållande till aktuellt färdsätt.

(se punkterna 56–58)