Language of document :

Преюдициално запитване от High Court of Ireland (Ирландия), постъпило на 5 май 2014 г. — Kuldip Singh,

Denzel Nnjume,

Khaled Aly/Minister for Justice and Equality

(Дело C-218/14)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Ireland

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly

Ответник: Minister for Justice and Equality

Заинтересована страна: Immigrant Council of Ireland

Преюдициални въпроси

1.    Когато брак, сключен между гражданин на ЕС и гражданин на трета държава, приключи с развод, постановен след отпътуването на гражданина на ЕС от приемаща държава членка, в която този гражданин е упражнявал предоставените му от ЕС права, и когато се прилагат член 7 и член 13, параграф 2, буква а) от Директива 2004/38/ЕО1 на Съвета, запазва ли впоследствие гражданинът на трета държава право на пребиваване в приемащата държава членка? Ако отговорът е отрицателен, има ли гражданинът на трета държава право на пребиваване в приемащата държава членка в периода от отпътуването на гражданина на ЕС от приемащата държава членка до постановяването на развод?

2.    Изпълнени ли са изискванията на член 7, параграф 1, буква б) от Директива 2004/38/ЕО, когато съпругът/съпругата, гражданин на ЕС твърди, че притежава достатъчни средства по смисъла на член 8, параграф 4 от Директивата отчасти въз основа на средствата на съпруга/съпругата, гражданин на трета държава?

3.    Ако отговорът на втория въпрос е отрицателен, имат ли лица като жалбоподателите право съгласно законодателството на ЕС (освен Директивата) да работят в приемащата държава членка, за да предоставят или допринесат за „достатъчни[те] средства“ за целите на член 7 от Директивата?

____________

1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ, L 158, стр. 77; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 7, стр. 56).