Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná High Court of Ireland (Irsko) dne 5. května 2014 – Kuldip Singh,

Denzel Nnjume,

Khaled Aly v. Minister for Justice and Equality

(Věc C-218/14)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

High Court of Ireland

Účastníci původního řízení

Žalobci: Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly

Žalovaný: Minister for Justice and Equality

Vedlejší účastnice řízení: The Immigrant Council of Ireland

Předběžné otázky

Je zachováno právo pobytu občana země mimo EU v hostitelském členském státě v případě, že po odjezdu občana Unie z hostitelského členského státu, ve kterém byla tímto občanem Unie vykonávána unijní práva, skončilo manželství mezi občanem Unie a občanem země mimo EU rozvodem a že se uplatní článek 7 a čl. 13 odst. 2 písm. a) směrnice Rady 2004/38/ES1 ? V případě záporné odpovědi, má občan země mimo EU právo pobytu v hostitelském členském státě v období od odjezdu občana Unie z hostitelského členského státu do rozvodu?

Jsou splněny požadavky čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice 2004/38/ES v případě, že manžel, občan Unie, tvrdí, že má dostatečné prostředky ve smyslu čl. 8 odst. 4 směrnice, jež částečně pocházejí z prostředků manžela, občana země mimo EU?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku, jsou osobám, jako jsou navrhovatelé, přiznána práva podle unijních právních předpisů (s výjimkou směrnice) pracovat v hostitelském členském státě, aby si zajistili „dostatečné prostředky“ pro účely článku 7 směrnice nebo k těmto prostředkům přispěli?

____________

1     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS

(Úř. věst. L 158, s. 77, Zvl. vyd. 05/05, s. 46)