Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av High Court of Ireland (Irland) den 5 maj 2014 – Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly mot Minister for Justice and Equality

(Mål C-218/14)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

High Court of Ireland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Kuldip Singh, Denzel Nnjume, Khaled Aly

Motpart: Minister for Justice and Equality

Övrig part: The Immigrant Council of Ireland

Tolkningsfrågor

När ett äktenskap mellan en tredjelandsmedborgare och en unionsmedborgare upphör genom äktenskapsskillnad bibehåller tredjelandsmedborgaren, när artiklarna 7 och 13.2 a i rådets direktiv 2004/38/EG1 är tillämpliga, uppehållsrätt i värdmedlemsstaten där unionsmedborgaren utövade unionsrättigheter efter skilsmässan? Om frågan besvaras nekande, har tredjelandsmedborgaren uppehållsrätt i värdmedlemsstaten före skilsmässan men efter att unionsmedborgaren har flyttat från värdmedlemsstaten?

Är villkoren i artikel 7.1 b i direktiv 2004/38/EG uppfyllda när en unionsmedborgare som är gift med en tredjelandsmedborgare påstår sig ha tillräckliga tillgångar i den mening som avses i artikel 8.4 i nämnda direktiv delvis med beaktande av tredjelandsmedborgarens tillgångar?

Om fråga 2 besvaras nekande, har personer såsom klagandena rätt enligt unionsrätten (med undantag av ovannämnda direktiv) att arbeta i värdmedlemsstaten i syfte att tillhandahålla eller bidra till tillräckliga tillgångar i den mening som avses i artikel 7 i nämnda direktiv?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, s. 77).