Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 22 май 2014 г. — CI/Парламент

(Дело F-130/12)1

(Публична служба — Възнаграждения — Семейни надбавки — Надбавка за дете на издръжка — Надбавка за дете на издръжка в удвоен размер — Член 67, параграф 3 от Правилника — Условия за отпускане — Приятелско споразумение между страните в резултат на намесата на Европейския омбудсман — Изпълнение — Задължение за полагане на необходимото старание)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: CI (представители: B. Cortese и A. Salerno, avocats)

Ответник: Европейски парламент (представители: E. Despotopoulou и M. Ecker)

Предмет

Искане за отмяна на решението, с което се отказва отпускането на надбавка за дете на издръжка в удвоен размер, съгласно член 67, параграф 3 от ПравилникаДиспозитивОтменя решението на Европейския парламент от 5 декември 2011 г. съдържащо отказ за подновяване, считано от 1 юни 2008 г., на плащането на надбавка за дете на издръжка в удвоен размер, както и решението от 20 юли 2012 г. за отхвърляне на административната жалба.Отхвърля жалбата в останалата част.Европейският парламент понася собствените си съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски на CI.