Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 22 maja 2014 r. – CI przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-130/12)1

(Służba publiczna – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu – Podwójny dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu – Artykuł 67 ust. 3 regulaminu pracowniczego – Warunki przyznania – Polubowne załatwienie sporu pomiędzy stronami w następstwie interwencji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – Wprowadzenie w życie – Obowiązek staranności)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: CI (przedstawiciele: adwokaci B. Cortese i A. Salerno)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: E. Despotopoulou i M. Ecker, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej podwojenia wysokości dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu na podstawie art. 67 ust. 3 regulaminu pracowniczego.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 5 grudnia 2011 r. dotyczącej odmowy przedłużenia począwszy od dnia 1 czerwca 2008 r. wypłacania podwójnego dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu oraz decyzji z dnia 20 lipca 2012 r. dotyczącej oddalenia zażalenia.W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona.Parlament Europejski pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez CI.