Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 януари 2014 г. — Ohrgaard/Комисия

(Дело F-151/12)1

(Публична служба — Възнаграждение — Надбавка за експатриране — Условие за пребиваване съгласно член 4, параграф 1, буква б) от приложение VII към Правилника — Изпълнение на задължения в международна организация — Понятие — Петмесечен стаж, проведен в Комисията — Изключване)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Дания) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas, адвокати)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и V. Joris)

Предмет

Жалба за отмяна на решение, с което на жалбоподателя се отказва изплащане на надбавка за експатриране

Диспозитив

Отменя решението от 6 март 2012 г. на Европейската комисия за отказ да се изплати на г-н Ohrgaard надбавка за експатриране, изменено с решението от 31 август 2012 г. за отхвърляне на административната жалба.Осъжда Европейската комисия да понесе направените от нея съдебни разноски, както и тези, които са направени от г-н Ohrgaard.