Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 30 stycznia 2014 r. – Ohrgaard przeciwko Komisji

(Sprawa F-151/12)1

(Służba Publiczna – Wynagrodzenie – Dodatek zagraniczny – Warunek posiadania miejsca zamieszkania zawarty w art. 4 ust. 1 lit. b) załącznika VII do regulaminu pracowniczego – Wykonywanie obowiązków na rzecz organizacji międzynarodowej – Pojęcie – Odbycie pięciomiesięcznego stażu w Komisji – Wyłączenie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jakob Ohrgaard (Frederiksberg, Dania) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal, D. de Abreu Caldas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i V. Joris, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmownej w sprawie przyznania skarżącemu dodatku zagranicznego Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność odmownej decyzji Komisji Europejskiej z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przyznania J. Ohrgaardowi dodatku zagranicznego, zmienionej w drodze decyzji z dnia 31 sierpnia 2012 r. oddalającej zażalenie.Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez J. Ohrgaarda.