Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 16. januára 2014 – Guinet/EIB

(vec F-107/12)1

(Verejná služba – Zamestnanci EIB – Systém dôchodkového zabezpečenia – Prevod práv na dôchodok – Náhrada za nevýhody vyplývajúce z neskorého prevodu práv na dôchodok – Podmienky skutočného prevodu práv na dôchodok nadobudnuté v inom systéme ako systéme EIB – Zásada rovnosti zaobchádzania)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Philippe Guinet (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaná: Európska investičná banka (v zastúpení: T. Gilliams, G. Nuvoli, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Walebroeck a A. Duron, advokáti)

Predmet veci

Návrh na zrušenie implicitného rozhodnutia EIB zamietnuť žiadosť žalobcu o započítanie jeho revalorizovaných odpracovaných rokov do dôchodku a návrh na náhradu škodyVýrok rozsudku1.    Žaloba sa zamieta.2.    Pán Guinet znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť tri štvrtiny trov konania, ktoré vznikli Európskej investičnej banke.3.    Európska investičná banka znáša jednu štvrtinu svojich vlastných trov konania.