Language of document : ECLI:EU:C:2013:86

Дело C‑282/11

Concepción Salgado González

срещу

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
и

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Преюдициално запитване,
отправено от Tribunal Superior de Justicia de Galicia)

„Член 48 ДФЕС — Социална сигурност на работниците мигранти — Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕО) № 883/2004 — Осигуряване за старост и смърт — Особен ред за прилагане на националното законодателство относно осигуряването за старост — Изчисляване на обезщетенията“

Резюме — Решение на Съда (първи състав) от 21 февруари 2013 г.

Социално осигуряване на работниците мигранти — Осигуряване за старост и смърт — Изчисляване на обезщетенията — Определяне на теоретичния размер — Национално законодателство, съгласно което теоретичният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст се изчислява въз основа на средния осигурителен доход през точно определен референтен период — Неизменно изчисляване на този размер за самостоятелно заетите работници, мигранти или не, въз основа на осигурителния доход през референтния период, непосредствено предхождащ плащането на последната вноска в социалното осигуряване на съответната държава членка, без възможност за адаптиране с оглед на факта, че работникът е упражнил правото си на свободно движение — Недопустимост

(член 48 ДФЕС; член 3, член 46, параграф 2, буква а) и член 47, параграф 1, буква ж) от Регламент № 1408/71 на Съвета и раздел З, точка 4 от приложение VI към него)

Член 48 ДФЕС, член 3, член 46, параграф 2, буква а) и член 47, параграф 1, буква ж) от Регламент № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, както и раздел З, точка 4 от приложение VI към този регламент трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат правна уредба на държава членка, съгласно която теоретичният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на самостоятелно зает работник, мигрант или не, неизменно се изчислява въз основа на осигурителния доход на този работник през точно определен референтен период, предхождащ плащането на последната му вноска в социалното осигуряване на тази държава, към който доход се прилага точно определен делител, но нито продължителността на този период, нито използваният делител могат да се адаптират, за да се отчете фактът, че съответният работник е упражнил правото си на свободно движение.

Член 46, параграф 2 и член 47, параграф 1 от Регламент № 1408/71 трябва да се тълкуват с оглед на целта на член 48 ДФЕС, който предполага в частност работниците мигранти да не бъдат принудени да търпят намаляване на размера на социалноосигурителните им обезщетения, поради това че са упражнили правото си на свободно движение.

(вж. точки 43 и 52 и диспозитива)