Language of document : ECLI:EU:C:2013:86

Věc C‑282/11

Concepción Salgado González

v.

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

a

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Galicia)

„Článek 48 SFEU – Sociální zabezpečení migrujících pracovníků – Nařízení (EHS) č. 1408/71 a nařízení (ES) č. 883/2004 – Důchodové a životní pojištění – Zvláštní postupy při uplatňování vnitrostátních právních předpisů týkajících se důchodového pojištění – Výpočet dávek“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 21. února 2013

Sociální zabezpečení migrujících pracovníků – Důchodové a životní pojištění – Výpočet dávek – Určení teoretické částky – Vnitrostátní právní úprava, podle které se teoretická výše starobního důchodu vypočítá z průměrného základu příspěvků během stanoveného referenčního období – Výpočet této výše u migrující i nemigrující osoby samostatně výdělečně činné vždy ze základů příspěvků hrazených během tohoto období, které bezprostředně předchází platbě posledního příspěvku v dotyčném členském státě, bez možnosti úpravy v zájmu zohlednění skutečnosti, že tato osoba využila svého práva volného pohybu – Nepřípustnost

(Článek 48 SFEU; nařízení Rady č. 1408/71, článek 3, čl. 46 odst. 2 písm. a), čl. 47 odst. 1 písm. g) a příloha VI část H bod 4)

Článek 48 SFEU, článek 3, čl. 46 odst. 2 písm. a) a čl. 47 odst. 1 písm. g) nařízení č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství, jakož i bod 4 části H přílohy VI tohoto nařízení musí být vykládány tak, že brání právní úpravě členského státu, podle které se teoretická výše starobního důchodu migrující i nemigrující osoby samostatně výdělečně činné vždy vypočítá ze základů příspěvků hrazených touto osobou ve stanoveném referenčním období, které předchází platbě jejího posledního příspěvku do systému sociálního zabezpečení tohoto státu, na které se uplatní stanovený dělitel, aniž lze délku tohoto období nebo tento dělitel upravit v zájmu zohlednění skutečnosti, že dotyčná osoba využila svého práva volného pohybu.

Článek 46 odst. 2 a čl. 47 odst. 1 nařízení č. 1408/71 musí být vykládány z hlediska cíle stanoveného článkem 48 SFEU, ze kterého zejména vyplývá, že migrujícím pracovníkům nelze snížit dávky sociálního zabezpečení v důsledku toho, že využili práva na volný pohyb.

(viz body 43, 52 a výrok)