Language of document : ECLI:EU:C:2013:86

Kohtuasi C‑282/11

Concepción Salgado González

versus

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

ja

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Galicia)

ELTL artikkel 48 – Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus – Määrus (EMÜ) nr 1408/71 ja määrus (EÜ) nr 883/2004 – Vanadus- ja toitjakaotuskindlustus – Vanaduskindlustust puudutavate siseriiklike õigusaktide rakendamise erikord – Hüvitiste arvutamine

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (esimene koda), 21. veebruar 2013

Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus – Vanadus- ja toitjakaotuskindlustus – Hüvitise arvutamine – Teoreetilise summa määramine – Siseriiklikud õigusnormid, millega määratakse vanaduspensioni teoreetiline suurus kindlaks konkreetse alusperioodi jooksul tehtud sissemaksete keskmise alusel – Summa suuruse arvutamine nii võõrtöötajast kui kohalikust töötajast füüsilisest isikust ettevõtja puhul, lähtudes eranditult selle töötaja sissemaksetest kindlaksmääratud alusperioodi jooksul, mis vahetult eelnes selles liikmesriigis viimase sissemakse tasumisele, ilma võimaluseta muuta, et võtta arvesse, et see töötaja teostas oma õigust vabalt liikuda – Lubamatus

(ELTL artikkel 48; nõukogu määrus nr 1408/71, artikkel 3, artikli 46 lõike 2 punkt a ja artikli 47 lõike 1 punkt g ning VI lisa H osa punkt 4)

ELTL artiklit 48, määruse nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes artiklit 3, artikli 46 lõike 2 punkti a ja artikli 47 lõike 1 punkti g, ning selle määruse VI lisa H osa punkti 4 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, mille alusel arvutatakse nii võõrtöötajast kui kohalikust töötajast füüsilisest isikust ettevõtja vanaduspensioni teoreetiline suurus, lähtudes eranditult selle töötaja poolt tehtud sissemaksetest kindlaksmääratud alusperioodi jooksul, mis vahetult eelnes selle liikmesriigi sotsiaalkindlustusele viimase sissemakse tasumisele, kohaldades nende sissemaksete suhtes kindlaksmääratud jagajat, ilma et selle perioodi kestust või seda jagajat oleks võimalik muuta, et võtta arvesse asjaolu, et kõnealune töötaja teostas oma õigust vabalt liikuda.

Määruse nr 1408/71 artikli 46 lõike 2 ja artikli 47 lõike 1 tõlgendamisel tuleb arvestada ELTL artiklis 48 sätestatud eesmärki, mis hõlmab eelkõige selle, et võõrtöötajate sotsiaalkindlustushüvitiste summat ei tohi vähendada sellest lähtudes, et nad on kasutanud oma õigust vabalt liikuda.

(vt punktid 43, 52 ja resolutsioon)