Language of document : ECLI:EU:C:2013:86

Byla C‑282/11

Concepción Salgado González

prieš

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
ir

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Tribunal Superior de Justicia de Galicia prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„SESV 48 straipsnis – Darbuotojų migrantų socialinė apsauga – Reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 ir (EB) Nr. 883/2004 – Senatvės ir gyvybės draudimas – Specialios nuostatos dėl nacionalinės teisės aktų, susijusių su senatvės draudimu, taikymo – Išmokų apskaičiavimas“

Santrauka – 2013 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas

Darbuotojų migrantų socialinė apsauga – Senatvės ir mirties draudimas – Išmokų apskaičiavimas – Teorinės sumos nustatymas – Nacionalinės teisės aktai, nustatantys teorinę senatvės pensijos sumą atsižvelgiant į per nustatytą ataskaitinį laikotarpį įmokėtų įmokų vidurkį – Savarankiškai dirbančio darbuotojo, nesvarbu, ar jis migrantas, ar ne, pastovus pensijos sumos apskaičiavimas remiantis šio darbuotojo per šį ataskaitinį laikotarpį pervestų įmokų iki jo paskutinės atitinkamoje valstybėje pervestos įmokos suma, neturint galimybės patikslinti siekiant atsižvelgti į tai, jog atitinkamas darbuotojas naudojosi teise į laisvą judėjimą – Neleistinumas

(SESV 48 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 1408/71 3 straipsnis, 46 straipsnio 2 dalies a punktas ir 47 straipsnio 1 dalies g punktas bei VI priedo H dalies 4 punktas)

SESV 48 straipsnio 3 dalis, 46 straipsnio 2 dalies a punktas ir Reglamento Nr. 1408/7147 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, 47 straipsnio 1 dalies g punktas, taip pat jo VI priedo H skirsnio 4 punktas turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiami valstybės narės teisės aktai, pagal kuriuos teorinis savarankiškai dirbančio darbuotojo, nesvarbu, ar jis migrantas, ar ne, pensijos dydis pastoviai apskaičiuojamas remiantis šio darbuotojo įmokomis per nustatytą ataskaitinį laikotarpį iki jo paskutinės šioje valstybėje sumokėtos įmokos, ją padalijus iš nustatyto daliklio ir neturint galimybės patikslinti nei šio laikotarpio trukmės, nei taikyto daliklio siekiant atsižvelgti į tai, jog atitinkamas darbuotojas naudojosi teise į laisvą judėjimą.

Reglamento Nr. 1408/71 46 straipsnio 2 dalis ir 47 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinamos atsižvelgiant į SESV 48 straipsnyje numatytą tikslą, kuris visų pirma reiškia, kad darbuotojų migrantų socialinio draudimo išmokų negalima mažinti dėl to, kad jie pasinaudoja teise laisvai judėti.

(žr. 43, 52 punktus ir rezoliucinę dalį)