Language of document : ECLI:EU:C:2013:86

Vec C‑282/11

Concepción Salgado González

proti

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

a

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný
Tribunal Superior de Justicia de Galicia)

„Článok 48 ZFEÚ – Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Nariadenie (EHS) č. 1408/71 a nariadenie (ES) č. 883/2004 – Starobné poistenie a poistenie pre prípad úmrtia – Osobitné postupy na uplatňovanie vnútroštátnej právnej úpravy týkajúcej sa starobného poistenia – Výpočet dávok“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 21. februára 2013

Sociálne zabezpečenie migrujúcich pracovníkov – Starobné poistenie a poistenie pre prípad úmrtia – Výpočet dávok – Určenie teoretickej výšky – Vnútroštátna právna úprava stanovujúca teoretickú sumu starobného dôchodku na základe priemerného príspevkového základu počas pevne stanoveného referenčného obdobia – Výpočet tejto sumy konštantným spôsobom v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby, či už migranta, alebo nie, na základe príspevkových základov zaplatených za toto obdobie, ktoré bezprostredne predchádza zaplateniu posledného príspevku v dotknutom členskom štáte, bez možnosti úpravy na účely zohľadnenia toho, že tento pracovník využil svoje právo na voľný pohyb – Neprípustnosť

[Článok 48 ZFEÚ; nariadenie Rady č. 1408/71, článok 3, článok 46 ods. 2 písm. a), článok 47 ods. 1 písm. g) a príloha VI písm. H bod 4]

Článok 48 ZFEÚ, článok 3, článok 46 ods. 2 písm. a) a článok 47 ods. 1 písm. g) nariadenia č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú v rámci spoločenstva, ako aj príloha VI písm. H bod 4 tohto nariadenia sa musia vykladať v tom zmysle, že bránia právnej úprave členského štátu, podľa ktorej teoretická suma starobného dôchodku samostatne zárobkovo činnej osoby, či už migranta, alebo nie, sa vždy vypočíta na základe príspevkových základov tohto pracovníka počas pevne stanoveného referenčného obdobia, ktoré predchádza zaplateniu posledného príspevku pracovníkom v tomto štáte, vydelených pevne stanoveným deliteľom, bez toho, aby dĺžka tohto obdobia alebo tento deliteľ mohli byť upravené tak, aby zohľadnili, že dotknutý pracovník využil svoje právo na voľný pohyb.

Článok 46 ods. 2 a článok 47 ods. 1 nariadenia č. 1408/71 sa majú vykladať vzhľadom na cieľ stanovený v článku 48 ZFEÚ, z ktorého najmä vyplýva, že migrujúcim pracovníkom nemožno znížiť ich dávky sociálneho zabezpečenia v dôsledku toho, že využili svoje právo na voľný pohyb.

(pozri body 43, 52 a výrok)