Language of document : ECLI:EU:C:2013:86

Zadeva C‑282/11

Concepción Salgado González

proti

Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

in

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Galicia)

„Člen 48 PDEU – Socialna varnost delavcev migrantov – Uredbi (EGS) št. 1408/71 in (ES) št. 883/2004 – Starostno zavarovanje in zavarovanje za primer smrti – Posebna pravila uporabe nacionalne zakonodaje o starostnem zavarovanju – Izračun dajatev“

Povzetek – Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. februarja 2013

Socialna varnost delavcev migrantov – Starostno zavarovanje in zavarovanje za primer smrti – Izračun dajatev – Določitev teoretičnega zneska – Nacionalna zakonodaja, ki določa teoretični znesek starostne pokojnine na podlagi povprečnih osnov za prispevke v določenem referenčnem obdobju – Izračun tega zneska na nespremenljiv način za samozaposlenega delavca, ki je migrant ali ni, na podlagi prispevkov, plačanih v tem obdobju, neposredno pred zadnjim prispevkom, plačanim v zadevni državi članici, ne da bi bila mogoča prilagoditev, zato da bi se za tega delavca upoštevala njegova pravica do prostega gibanja – Nedopustnost

(člen 48 PDEU; Uredba Sveta št. 1408/71, členi 3, 46(2)(a) in 47(1)(g) ter Priloga VI, naslov H, točka 4)

Člen 48 PDEU, člene 3, 46(2)(a) in 47(1)(g) Uredbe št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, ter Prilogo VI, naslov H, točka 4, k tej uredbi je treba razlagati tako, da nasprotujejo zakonodaji države članice, na podlagi katere se teoretični znesek starostne pokojnine samozaposlenega delavca, ki je migrant ali ni, nespremenljivo izračunava na podlagi prispevkov, ki jih je ta delavec plačeval v določenem referenčnem obdobju pred zadnjim prispevkom, plačanim v tej državi, ki se delijo s fiksnim deliteljem, ne da bi lahko bila trajanje tega obdobja ali ta delitelj prilagojena zaradi upoštevanja dejstva, da je zadevni delavec izvrševal svojo pravico do prostega gibanja.

Člena 46(2) in 47(1) Uredbe št. 1408/71 je treba razlagati ob upoštevanju cilja, postavljenega s členom 48 PDEU, iz katerega zlasti izhaja, da delavci migranti ne smejo utrpeti znižanja zneska svojih socialnovarstvenih dajatev zato, ker so izvrševali pravico do prostega gibanja.

(Glej točki 43 in 52 ter izrek.)