Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 czerwca 2014 r.– Fasano przeciwko Komisji

(Sprawa F-76/13)1

Język postępowania: francuski

Prezes trzeciej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

____________

1    Dz.U. C 291 z 5.10.2013 s. 7.