Language of document :

Žaloba podaná 6. mája 2014 – ZZ/Európsky parlament

(vec F-41/14)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: Christophe Bernard Glanz, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie hodnotiacej správy žalobkyne za rok 2012 a rozhodnutia, ktorým jej bol priznaný len jeden bod za zásluhy za rok 2012

Návrhy žalobkyne

zrušiť spornú hodnotiacu správu, rozhodnutie týkajúce sa bodov za zásluhy, a ak je to potrebné, tak aj rozhodnutie o sťažnosti,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.