Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2014 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-50/14)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: S. Orlandi, avocat)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej Komisji w sprawie przyznania skarżącej dodatku zagranicznego.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji odmownej z dnia 3 października 2013 r. w sprawie przyznania skarżącej dodatku zagranicznego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.