Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 19 juni 2014 – BN / Parlement

(Zaak F-24/12)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Beroep tot nietigverklaring – Ambtenaar van de rang AD 14 die ambt van hoofd van een eenheid vervult – Bewering van psychisch geweld door directeur-generaal – Uitoefening van mobiliteit – Weigering om aanstelling in post van adviseur te accepteren in ander directoraat-generaal met verlies van de hogere bezoldiging van hoofd van een eenheid – Besluit tot voorlopige overplaatsing naar een ander ambt van adviseur – Dienstbelang – Regel van overeenstemming tussen rang en ambt – Beroep tot schadevergoeding – Schade als gevolg van gedraging die geen besluit vormt)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: BN (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Rodrigues, A. Tymen en A. Blot, advocaten, vervolgens S. Rodrigues en A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: aanvankelijk O. Caisou-Rousseau en J. F. de Wachter, vervolgens O. Caisou-Rousseau en V. Montebello-Demogeot)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de president van het Europees Parlement om de verzoekende partij binnen hetzelfde directoraat-generaal van het Parlement over te plaatsen van de post van hoofd van een eenheid naar de post van adviseur van de directeur van een directie en verzoek om schadevergoeding wegens psychisch geweld

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Het Europees Parlement draagt al zijn eigen kosten en wordt verwezen in alle kosten van BN.

____________

____________

1     PB C 138 van 12.5.2012, blz. 36.